Krok III - Činnost autorizovaných osob, jejich povinnosti a fungování

Možnost sankcí a odnětí autorizace

Pokuta

Pokud autorizující orgán při kontrole zjistí, že autorizovaná osoba neplní správně své povinnosti, může jí udělit správní pokutu a to až do výše 20 000,- Kč.

Tuto pokutu je dle zákona č. 179/2006 Sb. možné autorizované osobě udělit v případě, že:

 • neinformuje o změnách týkajících se udělení autorizace a změnách týkajících se údajů, které se zapisují do NSK, a to do 15 dnů ode dne, kdy se autorizovaná osoba o takové změně dozvěděla
 • nezadá termín zkoušky do ISKA, ani jiným způsobem umožňujícím dálkový přístup alespoň 5 dní před termínem konání zkoušky tento termín nezveřejní
 • nezašle uchazeči do 21 dnů ode dne doručení přihlášky pozvánku ke zkoušce
 • neinformuje o novém termínu uchazeče i autorizující orgán. V případě, že navržený termín uchazeči nevyhovuje, musí stanovit autorizovaná osoba po dohodě s uchazečem jiný termín, a to nejpozději do 6 týdnů od doručení pozvánky
 • nebo po dohodě s uchazečem nestanoví náhradní termín zkoušky, a to v případě, že se zkouška nekonala z důvodu nedostavení se autorizované osoby anebo člena zkušební komise
 • neoznámí uchazeči výsledek zkoušky písemným sdělením, předaným nebo zaslaným uchazeči do 5 dnů ode dne konání zkoušky nebo její poslední části a pokud mu do 5 dnů ode dne konání zkoušky zároveň nepředá nebo nezašle osvědčení podle § 19

Odnětí autorizace

Autorizující orgán může dále rozhodnout o odnětí autorizace autorizované osobě.

Této možnosti může dle zákona č. 179/2006 Sb. využít v následujících případech:

 • Údaje, na jejichž základě byla autorizace udělena či prodloužena, byly nepravdivé.
 • Autorizovaná osoba přestala splňovat některou z podmínek požadovaných k udělení autorizace - autorizovaná osoba musí po celou dobu udělení autorizace splňovat nejen podmínky stanovené zákonem č. 179/2006 Sb., ale též podmínky stanovené aktuálně schváleným a zveřejněným hodnoticím standardem profesní kvalifikace.
 • Autorizovaná osoba pozbyla postavení umožňující užití § 11 odst. 3 a nedoložila bezodkladně splnění podmínek uvedených v § 11 odst. 1 písm. a) a d) až f) - pokud tedy škola, která měla na základě zápisu v rejstříku škol a školských zařízení oprávnění poskytovat vzdělávání a vydávat doklady o vzdělání v oboru vzdělání, již není zapsána v rejstříku škol a školských zařízení a o toto oprávnění přijde, a tuto skutečnost do 15 dnů nahlásila příslušnému autorizujícímu orgánu, musí bezodkladně doložit všechna potvrzení a doklady, které standardně dokládá právnická autorizovaná osoba.
 • Autorizovaná osoba závažným způsobem nebo opakovaně porušila právní předpisy související s výkonem její činnosti.
 • Autorizovaná právnická osoba nemá po dobu delší než 2 měsíce žádného autorizovaného zástupce.
 • Autorizovaná osoba o odnětí autorizace požádala.

 

 
Tedy pokud autorizující orgán při kontrole na místě zjistí, že
- autorizovaná osoba uvedla v žádosti nepravdivé údaje, na základě kterých jí byla udělena autorizace (např. nepravdivé údaje o kvalifikaci a praxi autorizovaných zástupců, či nepravdivé informace o splnění požadavků na nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky);
- autorizovaná osoba přestala splňovat některou z podmínek požadovaných k udělení autorizace (např. co se materiálně technického zázemí či požadavků na odbornou způsobilost autorizované osoby týče);
- škola již nemá v rejstříku škol a školských zařízení zapsaný obor, který odpovídá profesní kvalifikaci, na niž jí byla udělena autorizace a obratem nedoložila všechna potvrzení, jež v původní žádosti nahradila čestnými prohlášeními;
- autorizovaná osoba nemá déle než 2 měsíce žádného autorizovaného zástupce a především pokud závažným způsobem nebo opakovaně porušila právní předpisy související s výkonem činnosti autorizované osoby,
pak finálním výsledkem kontroly bude rozhodnutí o odnětí autorizace.

 

Závažným porušením právních předpisů v tomto ohledu je:

 • Porušení povinnosti informovat o změnách týkajících se udělení autorizace a změnách týkajících se údajů, které se zapisují do NSK.
 • Porušení povinnosti informovat autorizující orgán o místě a termínu konání zkoušky - pokud tedy autorizovaná osoba nezadala termín zkoušky do ISKA, ani nezaslala kopii pozvánky příslušnému autorizujícímu orgánu.
 • Porušení povinnosti hodnotit dosažení odborné způsobilosti v souladu s příslušným hodnoticím standardem - pokud autorizovaná osoba neověřuje odborné způsobilosti (nelze měnit obsah zkoušky, ani žádné odborné způsobilosti přidávat, ani vynechávat) a nezkouší objektivně.

 

 
Pokud je autorizované osobě autorizace odejmuta, nemůže jí být v následujících pěti letech ode dne kdy nabude právní moci rozhodnutí o odnětí autorizace, pro stejnou profesní kvalifikaci znovu udělena.