Krok IV - Činnosti před zkouškou profesní kvalifikace

Úvod, cíl, základní znalosti

V předchozích kapitolách jsme se zabývali prostředím, ve kterém se autorizované osoby pohybují. V první kapitole jste se seznámili se systémem uznávání výsledků předchozího učení v ČR. Od druhé kapitoly již víte jak se stát autorizovanou osobu. S tím úzce souvisí třetí kapitola a činnost autorizovaných osob, jejich povinnosti a fungování. Tato kapitola se pak konkrétně zabývá co všechno musí udělat autorizovaná osoba před zkouškou profesní kvalifikace.

Základní znalosti

Zkouška profesní kvalifikace je vždy realizována dle § 17 a 18 zákona č. 179/2006 Sb. a příslušného hodnotiícího standardu. V hodnotiícím standardu jsou kromě samotných kritérií hodnocení a způsobů jejich ověření specifikovány i další náležitosti týkající se zkoušky profesní kvalifikace.

 

V každém hodnoticím standardu PK jsou uvedeny následující informace o zkoušce:

  • Kritéria a způsoby hodnocení - zde jsou v rámci každé odborné způsobilosti, jež specifikuje kvalifikační standard, nastavena kritéria hodnocení a způsob jejich ověření. V této části je tedy nastaven a specifikován samotný obsah zkoušky profesní kvalifikace, je zde uvedeno, jaké znalosti a dovednosti musí uchazeč mít a jakým způsobem tuto skutečnost musí prokázat.
  • Pokyny k realizaci zkoušky - zde mohou být dále zkonkretizovány požadavky k realizaci a postupu zkoušky. Kromě obecných informací a požadavků vycházejících ze zákona č. 179/2006 Sb. a požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, zde může být např. uvedeno, v jakém pořadí musí být odborné způsobilosti prokazovány, specifikováno zadání konkrétních činností a úkolů, které budou v rámci zkoušky ověřovány apod. V této části také mohou být specifikovány další doklady, které musí uchazeč před zkouškou předložit  
  • Výsledné hodnocení - je udáváno pro každou odbornou způsobilost a musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“. Dále se uvádí výsledné hodnocení celé zkoušky, které zní buďto „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny odborné způsobilosti, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou odbornou způsobilost nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ musí zkoušející vždy zdůvodnit, proč nebyla odborná způsobilost splněna.
  • Počet zkoušejících - uvádí, zda zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou či před komisí, která může být dvoučlenná nebo tříčlenná.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

  • Nezbytné materiální a technické předpoklady (MTZ) pro provedení zkoušky – specifikují, jaké materiální a technické zázemí musí žadatel o autorizaci mít, aby mu mohla být autorizace udělena. AOs musí před zkouškou zkontrolovat, zda její MTZ odpovídá aktuální verzi profesní kvalifikace.
  • Doba přípravy na zkoušku – v každém hodnoticím standardu PK je vždy stanovena doba přípravy ke zkoušce, a to včetně doby, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky. Do této doby se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
  • Doba pro vykonávání zkoušky – udává celkovou dobu trvání vlastní zkoušky, avšak bez času na přestávky a doby přípravy (viz výše).
  • Na tvorbě standardu se podíleli – uvádí všechny subjekty, které se podílely na tvorbě standardů profesní kvalifikace.

Cíl

Cílem této kapitoly je znát některé povinnosti, které musí splňovat autorizovaná osoba před započetím zkoušky.