Krok VI - Samotná realizace zkoušky profesní kvalifikace

Další pravidla pro realizaci průběhu zkoušky

 • Autorizovaná osoba může přizpůsobit průběh zkoušky uchazečům i svým potřebám
  Autorizovaná osoba může např. změnit pořadí ověřování kritérií daných v hodnoticím standardu dle logiky postupu zkoušky a návaznosti ověřovaných činností např. v závislosti na využívaných technologiích), ovšem za předpokladu, že budou ověřeny všechny odborné způsobilosti dané hodnoticím standardem a dodržena ostatní nastavení hodnoticího standardu.
  Vždy je třeba ověřit, zda uchazeč má všechny potřebné znalosti a dovednosti, tedy je třeba ověřit všechna kritéria hodnocení. Zkouška nesmí být pouze výběrová! Prozkoušen Uchazeč musí být přezkoušen z celého obsahu profesní kvalifikace uvedeného v hodnoticím standardu.

 

 • Pozor na objektivitu hodnocení! Výkon uchazeče musíte hodnotit při zkoušce objektivně! 
  V rámci zkoušek nesmí docházet k žádnému zvýhodňování některých uchazečů před jinými, a to i kdyby např. uchazeč v rámci rekvalifikačního kurzu projevoval nadstandardní znalosti dané problematiky. Ke všem uchazečům musíte přistupovat stejně. Všem Pro všechny musí být při zkoušce zaručeny stejné podmínky a přístup, všichni musí být zkoušeni na základě stejně nastavených kritérií.

 • Požadavky na nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky
  Musíte splňovat požadavky na nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky a využívat správně toto materiální a technické zázemí v průběhu zkoušky.
  V každém hodnoticím standardu je uveden seznam minimálního materiálně-technického zázemí, které musí autorizovaná osoba doložit, aby jí byla udělena autorizace. Toto materiálně-technické zázemí musí být samozřejmě zajištěno při realizaci každé zkoušky.
  I v případě revize PK je vždy nutné při zkoušce splňovat podmínky aktuálně platného hodnoticího standardu, a to i v případě, že při žádosti o udělení autorizace byly nastaveny odlišné podmínky, na základě kterých byla autorizace udělena. Proto je vždy před zkouškou dobré zkontrolovat, zda nedošlo k revizi profesní kvalifikace a zda stále splňujete materiálně-technické zázemí uvedené v aktuální verzi hodnoticího standardu dostupné na stránkách NSK (www.narodni-kvalifikace.cz).

  Autorizovaná osoba také např. nemůže po uchazečích vyžadovat, aby si ke zkoušce zajistili vlastní pomůcky, suroviny či materiál nad rámec požadavků uvedených v hodnoticím standardu.

 

 • Časový interval doby konání zkoušky
  Musíte dodržet časový interval doby pro vykonání zkoušky.

  V každém hodnoticím standardu je vždy dán časový interval doby konání zkoušky. Například u PK logistik výroby je to 6–9 hodin, u PK švadlena  je to 13–19 hodin. U každého uchazeče se musí doba trvání zkoušky v tomto intervalu pohybovat.
  Autorizovaná osoba může zkoušet i více uchazečů najednou. Ovšem i v tomto případě musí být zkouška zorganizována tak, aby všichni uchazeči realizovali zkoušku dle hodnoticího standardu, a tedy byla dodržena doba pro vykonání zkoušky uvedená v hodnoticím standardu.

 

 • Zkouška je veřejná
  Proto pokud by se jí chtěl účastnit někdo další než uchazeč, mělo by mu to být umožněno. Výjimku tvoří situace, kdy je to nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

 

 • Při zkoušce musí být přítomni všichni členové zkušební komise!
  Pokud jste vy nebo váš autorizovaný zástupce předsedoua komise, musíte zajistit, aby při zkoušce byli přítomni všichni členové zkušební komise.
  U každé zkoušky před komisí musí být přítomni všichni členové zkušební komise, a to po celý čas zkoušky, není proto např. možné, aby se členové komise rozdělili a každý zkoušel část uchazečů. Výjimkou jsou případy, kdy organizace či délka zkoušky nebo některé její části vylučují stálou přítomnost všech členů zkušební komise při zkoušce (tedy např. u zkoušek s vysokou hodinovou dotací). V takovém případě určí předseda zkušební komise člena zkušební komise, který pak odpovídá za řádný průběh dané části zkoušky.

 

 • Uznání již dříve ověřené odborné způsobilosti uchazeče
  Máte povinnost uznat již dříve ověřenou odbornou způsobilost uchazeče.

  Pokud uchazeč při zkoušce prokáže předložením platného osvědčení o získání profesní kvalifikace nebo dokladu o získání úplné profesní kvalifikace získání některé odborné způsobilosti shodující se co do rozsahu a obsahu s odbornou způsobilostí ověřovanou zkouškou, budou mu tyto odborné způsobilosti autorizovanou osobou uznány.
  V takovém případě pak bude uchazeč osvobozen od plnění těch zkušebních požadavků, které má při zkoušce splnit, pokud toto osvobození nenaruší řádné ověření ostatních požadavků stanovených hodnoticím standardem.

 

 • Snížení výše úhrady za provedení zkoušky při uznání již dříve ověřené odborné způsobilosti uchazeče
  Dále máte povinnost při uznání části zkoušky, která se shoduje s částí zkoušky, kterou již uchazeč úspěšně absolvoval v rámci jiné profesní kvalifikace, adekvátně snížit výši úhrady za provedení zkoušky.

  Tedy pokud např. uchazeč u zkoušky profesní kvalifikace knihovník akvizitér předloží platné osvědčení o získání profesní kvalifikace knihovník katalogizátor, měly by mu být uznány všechny již úspěšně složené odborné způsobilosti, pokud by toto uznání nenarušilo průběh ověřování ostatních odborných způsobilostí. Uznat byste tedy měli všechny odborné způsobilosti, které mají zcela totožný název a obsahově ekvivalentní kritéria hodnocení.