Krok V - Samotná realizace zkoušky profesní kvalifikace

Shrnutí, výstupy, odkazy, výzva

V tomto kroku jste se dozvěděli, jak by měla probíhat zkouška profesní kvalifikace před autorizovanou osobou. Hlavní podmínkou je, aby zkouška probíhala dle příslušného hodnoticího standardu, aby uchazeč prokázal všechny odborné způsobilosti a aby bylo hodnocení objektivní. Zkoušet může pouze ten, kdo získal autorizaci pro danou profesní kvalifikaci. Zkouška musí probíhat vždy v českém jazyce. Ověřovat, co uchazeč znán a umí, lze prostřednictvím písemného, ústního, praktického ověření, či kombinací těchto forem. U každého kritéria je vždy uvedeno, jakou formou je toto třeba ověřit. Při zkoušce je pak třeba vyplnit Záznam o průběhu a výsledku zkoušky.

Výstup

  • Vyplněný záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Odkazy