Krok V - Samotná realizace zkoušky profesní kvalifikace

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky

Během zkoušky musíte vyplňovat záznam o průběhu a výsledku zkoušky, který musí splňovat všechny náležitosti dané § 6a vyhlášky č. 208/2007 Sb.

U každé PK je na stránkách NSK (www.narodnikvalifikace.cz) záznam o průběhu a výsledku zkoušky ke stažení. Nicméně autorizovaná osoba si může vytvořit svůj vlastní záznam o průběhu a výsledku zkoušky, pokud dodrží výše uvedené dle vyhlášky č. 208/2007 Sb.

Záznam o průběhu a výsledku zkoušky musí obsahovat:

 • název a kód profesní kvalifikace, jejíž dosažení je zkouškou ověřováno,
 • jméno, popřípadě jména, a příjmení a případný titul a vědecká hodnost uchazeče,
 • údaje o zkoušejícím nebo o členech zkušební komise v případě konání zkoušky před zkušební komisí, a to v případě autorizované
  • fyzické osoby jméno, popřípadě jména, příjmení a číslo autorizace,
  • podnikající fyzické osoby její jméno, popřípadě jména, a příjmení a dále jméno, popřípadě jména, příjmení autorizovaných zástupců autorizované podnikající fyzické osoby a číslo autorizace,
  • právnické osoby obchodní firma nebo název a sídlo, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, a jméno, popřípadě jména, příjmení autorizovaných zástupců autorizované právnické osoby a číslo autorizace,
 • datum a čas zahájení a ukončení zkoušky,
 • výčet všech odborných způsobilostí profesní kvalifikace, jejichž dosažení je zkouškou ověřováno, a to vždy s uvedením, zda uchazeč jednotlivé odborné způsobilosti splnil nebo nesplnil, v případě nesplnění odborné způsobilosti nebo odborných způsobilostí zde bude dále uveden konkrétní důvod jejich nesplnění,
 • závěrečný výsledek zkoušky s uvedením, zda uchazeč u zkoušky vyhověl nebo nevyhověl,
 • podpis nebo podpisy zkoušejících autorizovaných osob nebo autorizovaných zástupců.

U každé PK je na stránkách NSK (www.narodnikvalifikace.cz) záznam o průběhu a výsledku zkoušky ke stažení. Nicméně autorizovaná osoba si může vytvořit svůj vlastní záznam o průběhu a výsledku zkoušky, pokud dodrží výše uvedené dle vyhlášky č. 208/2007 Sb.

 

Vyplnění záznamu o průběhu a výsledku zkoušky v ISKA

Podepsaný originál záznamu o průběhu a výsledku zkoušky musí být dle § 18, odst. 13 zákona 179/2006 Sb. po zkoušce zaslán v písemné formě, spolu s osvědčením, příslušnému autorizujícímu orgánu.

Také Záznam o průběhu a výsledku zkoušky lze stáhnout a vyplnit prostřednictvím ISKA Klienta AOs. Tato aplikace umožňuje vytvořit a uložit Záznam o průběhu a výsledku zkoušky, prostřednictvím ZFO formuláře.

Upozornění: Pro práci se ZFO formulářem musíte mít nainstalovanou aplikaci Software602 Form Filler.

Pro využití této možnosti využijte následujícího postupu:

 • Přes tlačítko „Import“ proveďte stažení aktuální šablony ZFO formuláře Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky (k příslušné profesní kvalifikaci). Stažení šablony je rovněž provedeno automaticky při každém odeslání termínu do centra.
 • Přes tlačítko Tisk otevřete šablonu ZFO formuláře „Záznam o průběhu a výsledku zkoušky“.
 • V šabloně vyplňte požadované údaje o průběhu a výsledku zkoušky uchazeče. Vyplněný formulář uložte do PDF souboru a do XML souboru a následně vyplněný formulář vytiskněte, podepište a zašlete příslušnému autorizujícímu orgánu. Vytvořte přílohy typu „Záznam o průběhu a výsledku zkoušky“ a uložte k uchazeči. Po uložení a odeslání termínu se všechny přílohy typu „Záznam o průběhu a výsledku zkoušky“ přenesou do centra.

Více podrobnějších informací můžete získat též v 5. kapitole uUživatelské příručky „INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACI – APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY“, kterou naleznete ke stažení zde: https://iskaweb.msmt.cz/navody/iskaAOs.pdf.