Krok II – Stanovení potřebných kompetencí držitele kvalifikace

Vytvoření nové kompetence

Pokud kompetence nelze převzít, je třeba je nově vytvořit. Přitom je třeba se řídit následujícím:

 

Odborné kompetence v sobě zahrnují dvě složky – činnostní a oborovou.

Např. kompetence montáž potrubí otopných soustav zahrnuje

  • „činnostní“ složku montáž představující zvládání postupů při montážních činnostech a
  • „oborovou“ složku potrubí otopných soustav, jejich prvky a komponenty, jejich funkce a parametry.

 

Zjednodušeně lze říci, že

  • „oborová“ složka je představována určitým okruhem požadovaných znalostí,
  • „činnostní složka" požadovanými dovednostmi.

Odborná kompetence je spojením obou těchto složek.

Odborná kompetence by měla obsahovat jen jednu činnostní složku. Tzn., že specifickou kompetencí by nemělo být např. instalace a obsluha otopných soustav, protože jde již o dvě různé činnosti, které nemusí být požadavkem pro jednu kvalifikaci.

Odborná kompetence se vyznačuje tím, že směřuje k dosažení žádoucího výsledku práce. Ve své formulaci by ale neměla tento výsledek popisovat detailně ani by neměla určovat, jak se kompetence prokáže, protože to už je funkcí kritérií hodnoticího standardu. Je totiž cílem, aby ekvivalentní kompetence mohly být uznatelné napříč kvalifikacemi.

 

Podstatné jméno činnostní uvádějící odbornou kompetenci je třeba formulovat v nedokonavém vidu (zhotovování a nikoliv zhotovení), případně ho nahradit běžněji používaným pojmem pro probíhající činnost (obsluha místo obsluhování, instalace místo instalování, výpočty místo vypočítávání, rekonstrukce místo rekonstruování apod.).

 

Samostatně formulovaná kompetence zaměřená na dodržování zásad BOZP by se v kvalifikačním standardu měla objevit jen v těch případech, kdy držitel dané kvalifikace má dodržování zásad BOZP řídit u svých podřízených a kdy to vzhledem k rizikům BOZP na příslušných pracovištích vyžaduje určité specifické znalosti a dovednosti.

ompetence zaměřené na dodržování zásad BOZP by naopak neměly být samostatně formulovány v případech, kdy se jedná o dodržování zásad BOZP přímo při pracovních činnostech příslušné kvalifikace. Dodržovat zásady BOZP je obecně nutné v rámci jakékoliv pracovní činnosti, proto by se dodržování zásad BOZP mělo analogicky i ověřovat v rámci jednotlivých odborných kompetencí, tedy prostřednictvím kritérií hodnocení.