Krok VI - Povinnosti autorizovaných osob po zkoušce

Další povinnosti týkající se osvědčení, vydání stejnopisu, přezkoumání průběju a výsledků zkoušky

Zasílání záznamu o průběhu a výsledku zkoušky a osvědčení k archivaci autorizujícímu orgánu

Musíte zaslat originál záznamu o průběhu a výsledku zkoušky spolu se stejnopisem osvědčení k archivaci autorizujícímu orgánu.

Originál záznamu o průběhu a výsledku zkoušky spolu se stejnopisem osvědčení (nikoli kopií osvědčení!!!) je nutné zaslat do 1 měsíce ode dne konání zkoušky nebo její poslední části, pokud si jej autorizující orgán nevyžádá v kratší lhůtě v rámci přezkoumávání průběhu a výsledku zkoušky podle § 20.

Archivace osvědčení o získání profesní kvalifikace a záznamy o průběhu a výsledku zkoušky

Máte povinnost archivovat osvědčení o získání profesní kvalifikace i záznamy o průběhu a výsledku zkoušky.

Autorizovaná osoba uchovává stejnopis osvědčení a stejnopis záznamu o průběhu a výsledku zkoušky po dobu 5 let ode dne jeho vydání.    

Osvědčení i záznam o průběhu a výsledku zkoušky jsou archiváliemi a při jejich archivování je tedy nutno postupovat přiměřeně dle ustanoveníé právních předpisů o archivnictví. Tedy např. v případě, že autorizovaná osoba zanikne, musí převzít její archiv její právní nástupce, zřizovatel nebo ten, na něhož přechází působnost zaniklé autorizované osoby. Je-li právních nástupců více a nedojde-li mezi nimi k dohodě, rozhodne o převzetí archivu příslušný správní úřad (tedy autorizující orgán). Autorizovaná osoba musí informovat před svým zánikem příslušný autorizující orgán o opatřeních, která v tomto ohledu v souvislosti se zánikem učinila.

Přezkoumání průběhu a výsledků zkoušky

Pokud se uchazeč domnívá, že neprávem u zkoušky nevyhověl a nezískal osvědčení o získání profesní kvalifikace, může písemně požádat příslušný autorizující orgán o přezkoumání průběhu a výsledků zkoušky, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno sdělení o výsledku zkoušky.

Autorizující orgán na základě informací, které o zkoušce obdrží, přezkoumá žádost a ve lhůtě 60 dnů ode dne jejího doručení buď potvrdí výsledek zkoušky, nebo bylo-li hodnocení učiněno v rozporu se zákonem nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky nařídí opakovanou zkoušku.

Toto rozhodnutí autorizující orgán oznamuje jak žadateli, tak i autorizované osobě, u které byla zkouška konána.

Opakovaná zkouška se koná nejpozději do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o žádosti o přezkoumání žadateli, a to před tou samou autorizovanou osobou anebo zkušební komisí, před kterou se konala předchozí zkouška.

Opakované zkoušce je vždy přítomen také zástupce autorizujícího orgánu. Zjistí-li autorizující orgán závažné nedostatky v průběhu nebo hodnocení opakované zkoušky, může autorizované osobě odejmout autorizaci pro profesní kvalifikaci.

Náklady opakované zkoušky hradí autorizovaná osoba; úhrada se neplatí.

 

Vydání stejnopisu osvědčení v ISKA

Aplikace ISKA Klient AOs umožňuje také vydání stejnopisu (kopie) osvědčení pro uchazeče, v případě ztráty nebo zničení originálu osvědčení.

Upozornění: Toto vydání stejnopisu použijte pouze ve smyslu § 19, odst. 5, zákona č. 179/2006 Sb.

Stejnopisem ve smyslu § 18, odst. 13, zákona č. 179/2006 Sb., je originál osvědčení. Stejnopis osvědčení lze vydat pro uchazeče, pokud je splněno:

  • Výsledek zkoušky je „Vyhověl“.
  • Zkouška je ve stavu „Ukončena“.
  • Termín je ve stavu „Ukončen“ nebo „Uzavřen“.

Vydání stejnopisu osvědčení provedete tlačítkem „Vydat stejnopis“. Následně se vygeneruje a otevře PDF soubor „Stejnopis osvědčení“, ve kterém jsou do původního osvědčení doplněny náležitosti pro stejnopis.

Pokud nebyl proveden tisk osvědčení z aplikace, nebo byl tisk osvědčení proveden ve verzi aplikace 1.9.2 a starší, pak se otevře rozšířený dialog, ve kterém je nutno vyplnit údaje pro stejnopis  a zkontrolovat/upravit údaje pro vlastní osvědčení, které musí být shodné s vydaným osvědčením.

Stejnopis osvědčení vytiskněte na prázdný tiskopis (pouze s vodoznakem).

Každé vydání stejnopisu osvědčení je zaznamenáno v historii zkoušky uchazeče.

Podrobnějších informace můžete získat též v 5. kapitole Uživatelské příručky „INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACI – APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY“, kterou naleznete ke stažení zde: https://iskaweb.msmt.cz/navody/iskaAOs.pdf