Krok VII - Povinnosti autorizovaných osob po zkoušce

Oznámení výsledku zkoušky

Poté, co autorizovaná osoba vyzkouší uchazeče, má dále zákonem č. 179/2006 Sb. stanoveny některé další povinnosti, jež jsou se zkouškou bezprostředně spojené:

Máte povinnost oznámit uchazeči výsledek zkoušky písemným sdělením, předaným nebo zaslaným uchazeči do 5 dnů ode dne konání zkoušky nebo její poslední části.

Vykonal-li uchazeč zkoušku úspěšně, autorizovaná osoba mu musí v uvedené lhůtě zároveň předat nebo zaslat osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Předání osvědčení o získání profesní kvalifikace

Vykonal-li uchazeč zkoušku úspěšně, musíte mu v uvedené lhůtě zároveň předat nebo zaslat osvědčení o získání profesní kvalifikace.

V příloze vyhlášky č. 208/2007 Sb. jsou uvedeny tři druhy osvědčení, a to dle toho, zda zkouška proběhla před:

 • fyzickou či fyzickou podnikající osobou;
 • právnickou osobou;
 • zkušební komisí.

Musíte proto vybrat a vydat úspěšnému absolventovi zkoušky správný druh osvědčení o získání profesní kvalifikace. (Nezřídka se stává, že autorizované osoby nakoupí a vyplňují nesprávný druh osvědčení!)

 

Konkrétní náležitosti osvědčení, které je třeba na osvědčení uvést, jsou uvedeny v § 19 odst. 2 zákona č. 179/2006 Sb.

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení a případný akademický titul a vědecká hodnost uchazeče,
 • rodné číslo uchazeče, bylo-li přiděleno, jinak datum narození,
 • místo narození uchazeče,
 • datum konání zkoušky a datum vydání osvědčení,
 • název profesní kvalifikace, jejíž dosažení je na základě ověření odborné způsobilosti potvrzováno.
 • výčet získaných odborných způsobilostí (na druhé straně osvědčení)
 • údaje o zkoušejícím nebo o členech zkušební komise v případě konání zkoušky před zkušební komisí, (jméno a příjmení a číslo autorizace autorizované fyzické osoby či autorizovaného zástupce a číslo autorizace a obchodní firma nebo název a sídlo autorizované právnické osoby).
 • podpis zkoušejícího anebo předsedy zkušební komise
 • otisk úředního razítka s malým státním znakem České republiky
  • a jménem, příjmením a číslem autorizace fyzické autorizované osoby,
  • nebo obchodní firmou nebo názvem a sídlem právnické autorizované osoby.

Osvědčení o získání profesní kvalifikace je možné vytisknout prostřednictvím ISKA. Pokud autorizovaná osoba zapíše do ISKA všechny potřebné údaje o uchazečích, ISKA umožní vygenerování osvědčení o získání profesní kvalifikace s veškerými zákonem č. 179/2006 Sb. požadovanými údaji dle správného vzoru, autorizovaná osoba tedy nebude muset nic nastavovat pro tisk na předtištěné formuláře, vše by mělo být nastaveno přímo pro tisk do těchto formulářů (lepší je využívat prázdné, nepředtištěné formuláře).

 

Vyplnění a tisk osvědčení o získání profesní kvalifikace v ISKA

Osvědčení o získání profesní kvalifikace můžete vytisknout prostřednictvím ISKA Klienta AOs.

Pokud zapíšete do ISKA všechny potřebné údaje o uchazečích, ISKA umožní vygenerování osvědčení o získání profesní kvalifikace s veškerými zákonem č. 179/2006 Sb. požadovanými údaji dle správného vzoru, nebudete tedy muset nic nastavovat pro tisk na předtištěné formuláře, vše by mělo být nastaveno přímo pro tisk do těchto formulářů (lepší je využívat prázdné, nepředtištěné formuláře).

Tisk osvědčení - návod

Aplikace ISKA Klient AOs umožňuje na základě údajů vyplněných o uchazečích v rámci termínu zkoušky tisk oOsvědčení o profesní kvalifikaci pro všechny uchazeče či pro vybrané uchazeče.

V dialogovém formuláři „Tisk osvědčení“ vyplňte / upřesněte údaje pro tisk osvědčení.

Je nutné zvolit správný typ tiskového formuláře, podle toho, zda zkouška probíhala před fyzickou osobou, před právnickou osobou nebo před komisí.

Místo zkoušky a místo vydání osvědčení je nutno vyplnit v 6. pádě.

Aplikace umožňuje dvě různé varianty tisku:

 • „Plný tisk (P)“ – tisk kompletního osvědčení na prázdný tiskopis.
 • „Tiskopis SEVT (T)“ - tisk pouze věcných údajů do předtištěného tiskopisu např. SEVT.

Upozornění: Tiskopis osvědčení, prázdný nebo předtištěný, má na výšku menší rozměr, než je standardní A4. Při vložení do tiskárny je tiskopis nutno zarovnat k hornímu okraji A4 (nikoli na střed).


Podrobnějších informace můžete získat též v 5. kapitole Uživatelské příručky „INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACI – APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY“, kterou naleznete ke stažení zde: https://iskaweb.msmt.cz/navody/iskaAOs.pdf

 

Podrobný postup pro zapsání výsledku zkoušky a vystavení osvědčení prostřednictvím ISKA Klient AOs je názorně shrnut též v následujícím filmu.

 

 

Ve vyhlášce je dáno, že osvědčení:

 • je opatřeno vodotiskem, šedým podtiskem s motivem malého státního znaku a lipových listů na každé straně tiskopisu
 • je vyhotoveno na listu, popřípadě dvoulistu formátu 210 x 290 mm s přípustnou odchylkou 3 mm.

Má tedy podobné náležitosti jako klasické vysvědčení, které získávají žáci v rámci počátečního vzdělávání.

Nezřídka se též stává, že osvědčení neodpovídají formálním požadavkům daným vyhláškou č. 208/2007 Sb. osvědčení jsou často vydávána na neodpovídajícím papíru (formátu A4, bez vodotisku, či např. na zcela jiném formuláři). V tomto bodě tedy autorizované osoby velmi často chybují. Dále není možné na osvědčení ani nic přidávat nad rámec náležitostí daných zákonem, na osvědčení nelze např. tisknout loga firmy či jiné obrázky.

 

Musíte toto osvědčení vydat ve třech stejnopisech.

Tato povinnost je dána z důvodů archivace. Je proto nutné vytvořit opravdu 3 stejnopisy - originály (nikoli kopie či opisy!!!), jeden dostává úspěšný absolvent zkoušky, jeden archivujete vy, jako autorizovaná osoba (více o archivaci viz níže) a jeden je zasílán k archivaci autorizujícímu orgánu, který uchovává stejnopis osvědčení zaslaný autorizovanou osobou po dobu 10 let ve své spisovně; po uplynutí uvedené lhůty uloží autorizující orgán daný stejnopis ve svém správním archivu, kde ho uchová nejméně po dobu 45 let.

Také v tomto bodě autorizované osoby velmi často chybují, často zasílají prosté či ověřené kopie osvědčení.