Krok VII - Propojení NSK a rekvalifikacemi

Vyhláška č. 176/2009 Sb.

 
Guide
V tomto kroku se nyní podrobněji podíváme na to, jak je toto propojení mezi Národní soustavou kvalifikací a rekvalifikačními kurzy nastaveno. Jakým způsobem je tím ovlivněna např. žádost o akreditaci rekvalifikačních kurzů, či jak toto propojení mění samotné nastavení rekvalifikačního programu.

 

V roce 2009 nabyla účinnosti vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace a způsob ukončení vzdělávání v rekvalifikačním zařízení (dále jen „vyhláška č. 176/2009 Sb.“). Tato vyhláška vnesla do systému udělování akreditací nové systémové prvky, hlavně však přinesla zásadní změnu v provázání rekvalifikací s již platnými právními předpisy ošetřujícími oblast kvalifikací. Konkrétně na základě této vyhlášky došlo mimo jiné k provázání rekvalifikací se zákonem č. 179/2006 Sb., tedy k propojení rekvalifikací s Národní soustavou kvalifikací.

Pokud již v rámci poskytované rekvalifikace pro pracovní činnost existuje schválená profesní kvalifikace, pak rekvalifikace je zakončena zkouškou z této profesní kvalifikace.

Tedy pokud byste chtěli pořádat např. rekvalifikační kurz pro budoucí barmany, nejprve musíte zjistit, zda v Národní soustavě kvalifikací již neexistuje adekvátní profesní kvalifikace. V NSK zjistíte, že profesní kvalifikace barman již existuje, a proto obsah kurzu i samotná závěrečná zkouška z rekvalifikace bude probíhat dle NSK, tedy podle standardů profesní kvalifikace barman.

 

Na základě vyhlášky č. 176/2009 Sb., vyplývají pro vzdělávací zařízení poskytující rekvalifikační vzdělávání navázané na standardy profesních kvalifikací dle NSK některé další povinnosti:

  • Tato vyhláška stanovuje, že pro pracovní činnosti, ke kterým jsou schválené odpovídající profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb. získá akreditaci MŠMT jen ten kurz, který bude ukončen zkouškou pro tuto kvalifikaci. Pokud tedy již v NSK existuje pro danou pracovní činnost profesní kvalifikace, pak rekvalifikační kurz musí vést k získání právě této profesní kvalifikace.
  • Pokud vzdělávací instituce není současně také sama autorizovanou osobou, je nutné, aby jako součást žádosti o akreditaci doložila smlouvu o spolupráci s některou z autorizovaných osob, které mohou zkoušet příslušnou profesní kvalifikaci. Tato autorizovaná osoba pak bude pro vzdělávací instituci v rámci rekvalifikace realizovat závěrečné zkoušky.
  • Po absolvování akreditovaného rekvalifikačního programu, který připravuje k závěrečným zkouškám z PK, je všem účastníkům vydáváno potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu (jedná se pouze o potvrzení, že se jeho držitel zúčastnil vzdělávacího kurzu, nejedná se tedy o finální doklad ukončující celý rekvalifikační program!). Finálně ukončena je rekvalifikace až na základě úspěšně složené závěrečné zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. Tímto dokladem o úspěšném absolvování závěrečné zkoušky z profesní kvalifikace je osvědčení o získání profesní kvalifikace.
  • Rekvalifikační kurzy navázané na NSK musí tedy být po skončení vzdělávacího programu zakončeny standardizovanou zkouškou dle NSK. Cílem takovýchto kurzů je proto připravit uchazeče na složení zkoušky profesní kvalifikace před autorizovanou osobou. Zásadní výhodou tohoto propojení je srovnatelnost výstupů jednotlivých vzdělávacích kurzů v rámci celé České republiky.
  • Zkouška probíhá vždy podle aktuálně platného znění hodnoticího standardu PK. Proto také samotný obsah rekvalifikačního kurzu je vždy odvozen od aktuálně platného kvalifikačního standardu PK, obsahem kurzu je tedy příprava na složení jednotlivých odborných způsobilostí uvedených v kvalifikačním a hodnoticím standardu profesní kvalifikace. V rámci kurzu mohou být přidány předměty nad rámec požadavků kvalifikačního standardu, není však možné z něj cokoli vynechat.
  • Zkoušky i v tomto případě provádějí autorizované osoby, a to v souladu s hodnoticími standardy příslušných PK. Samotné zakončení rekvalifikačního kurzu se tak svou formou neliší od ostatních zkoušek realizovaných dle zákona č. 179/2006 Sb. U zkoušky musí uchazeč způsobem stanoveným v hodnoticím standardu prokázat všechny odborné způsobilosti uvedené v kvalifikačním standardu podle kritérií, způsobů ověření a dalších pravidel stanovených v hodnoticím standardu (více viz kapitola 5).
  • Osvědčení o získání profesní kvalifikace, které obdrží úspěšný absolvent zkoušky z profesní kvalifikace, je tedy srovnatelným výstupem rekvalifikace jako osvědčení o rekvalifikaci u rekvalifikačních kurzů, které nejsou s NSK propojeny.
  • Pokud uchazeč některou z odborných způsobilostí uvedených v kvalifikačním standardu nesplní, zkoušku nelze považovat za úspěšně složenou. V takovém případě nelze osvědčení o získání profesní kvalifikace uchazeči vydat. Zkoušený tedy získá pouze doklad o absolvovaném vzdělávání, tedy potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu.
  • Další podmínkou, kterou musí vzdělávací instituce s akreditací pro vzdělávací programy vedoucí k jednotlivým PK splnit, je dodržení minimálních hodinových dotací. Přehled minimálních hodinových dotací je k nalezení na webových stránkách MŠMT.