Krok II - Využití NSK u popisu pozice a náplně práce

Úvod, cíl, základní znalosti

 
Guide
V předchozím kroku jste zjistili, v jakých oblastech HR managementu lze NSK využít (kde) a čím to bude firmě prospěšné (proč). Nyní nastává čas dozvědět se, jak NSK zavést do struktury firmy. Zahajujeme představením postupu, jak NSK použít v popisu firemních pozic a náplní práce.

 Základní znalosti

  • Národní soustava povolání - detailně popisuje povolání na českém trhu práce z hlediska jejich náplně i předpokladů pro jejich výkon
  • Národní soustava kvalifikací - informuje o rozsahu potřebných kompetencí k získání profesní kvalifikace a nabízí alternativní možnost získání kvalifikace jinak než počátečním vzděláním
  • Kvalifikační standard - určuje, co je třeba pro získání příslušné kvalifikace znát a umět, čili je to soubor požadovaných kompetencí
  • Hodnoticí standard - určuje, jakými kritérii a postupy se zjistí, zda má uchazeč o kvalifikaci požadovanou odbornou způsobilost
  • Popis pozice a náplň práce - v rámci implementace NSK ve firmách rozdělujeme popis pozice a náplň práce do dvou dokumentů (po vzoru dokumentace ISO 9001:2008 Systému managementu kvality), kde popis pozice specifikuje pouze požadavky a nároky na dané pracovní místo, náplň práce pak výčet pracovních činností. Náplň práce může být vytvořena pro pracovní místo či na jméno konkrétního pracovníka, popř. obojí.
  • Popis pozice - slouží k vymezení požadovaných znalostí, dovedností a zkušeností pro dané pracovní místo
  • Náplň práce - popisuje činnosti, které pracovník vykonává na dané pozici

 

 
Guide
Nefunguje firemní serverovna. Kdo se bude tímto problémem zabývat? Kdo zajistí náhradní řešení? Kdo popř. komunikuje s dodavatelem IT služeb?
Bohužel hlavní zařízení serverovny vyhořelo, je třeba zakoupit kompletní nové vybavení, a to co možná nejdříve. Kdo rozhoduje o investicích? Kdo zajišťuje nákup zboží, kdo nákup služeb? Kdo má na starosti evidenci firemního majetku?
Umíte odpovědět na otázky uvedené výše? Vědí i vaši zaměstnanci, na koho se v případě potřeby obrátit? Nemusí jít totiž o vyhořelou serverovnu, nýbrž například o pracovní úraz, zajištění služební cesty nebo nefunkční toaletu.

 

Jasně definované kompetence předcházejí dvojímu plnění jednoho úkolu (v případě, kdy to není žádané) a pomáhají k tomu, aby v případě neobvyklé události bylo jasné, kdo ji má řešit. Proto je třeba mít dobře zpracované náplně práce. S tím vám pomůže tato část kurzu a po jejím nastudování byste měli umět vytvořit zcela nové náplně práce či upravit ty stávající. Samozřejmě obojí za využití NSK a NSP.

A to není všechno. Naučíme vás také vytvořit nové či vylepšit stávající popisy pozic. Tím bude mít vaše firma jasně definováno, kdo co dělá a jaké k tomu potřebuje dovednosti, znalosti.

Cíl

Cílem této kapitoly je naučit se vytvořit nebo upravit náplně práce a popisy pozic vaší firmy tak, aby každý zaměstnanec věděl, co je v jeho kompetencích, co je v kompetencích ostatních zaměstnanců a jaké dovednosti a znalosti jsou pro danou pracovní pozici potřeba.