Krok V - Samotná realizace zkoušky profesní kvalifikace

Pravidla při realizaci zkoušky

Kdo může zkoušet profesní kvalifikace?

Zkouška probíhá vždy před autorizovanou osobou, tzn., že zkoušet může pouze autorizovaná osoba či autorizovaný zástupce a nikdo jiný. Pokud je dle hodnoticího standardu třeba složit 2 či 3 člennou komisi, i tato musí být složena z autorizovaných osob či zástupců autorizované osoby.

 

Pravidla

Při realizaci zkoušky profesní kvalifikace je autorizovaná osoba povinna postupovat dle ustanovení zákona č. 179/2006 Sb. a dodržovat následující pravidla:

  • Zkouška musí probíhat v českém jazyce.

V průběhu zkoušky profesní kvalifikace se ověřuje také znalost odborné terminologie v příslušném oboru. NSK je systém národní a osvědčení o získání profesní kvalifikace mají primárně platnost na území ČR. Především z těchto důvodů tedy platí, že zkoušky profesních kvalifikací musí probíhat v českém jazyce a není proto možné, aby zkoušený odpovídal při zkoušce v jiném jazyce a to ani tehdy, pokud by měl zajištěno jakékoliv tlumočení.

  • Autorizovaná osoba musí ověřovat znalosti a dovednosti uchazeče v souladu s hodnoticím standardem profesní kvalifikace.

Toto je základní a velmi důležitá podmínka, kterou je třeba vždy dodržet! Ověření, zda si fyzická osoba osvojila příslušnou odbornou způsobilost vyžadovanou k získání osvědčení o profesní kvalifikaci, se u každé profesní kvalifikace realizuje zkouškou podle hodnoticího standardu dané profesní kvalifikace.
§ 4 vyhlášky č. 208/2007 Sb. rozlišuje 4 formy ověřování dosažení konkrétní odborné způsobilosti. Jedná se o ověřování:

a) písemné,

b) ústní,

c) praktické nebo

d) kombinací dvou nebo více forem uvedených v písmenech a) až c).

Jsou-li např. v hodnoticím standardu PK vinař uvedena následující kritéria hodnocení a způsoby, jakými se tato kritéria mají ověřovat:

Máte jako autorizovaná osoba povinnost zajistit, aby zkouška probíhala dle těchto požadavků, aby byla ověřena všechna kritéria hodnocení a způsob jejich ověření odpovídal hodnoticímu standardu. Tedy např. zda kritérium z hodnoticího standardu „Filtrovat víno“ je ověřováno na základě praktického předvedení a ústního ověření uchazečem a kritérium „Přijmout hrozny a další suroviny pro výrobu vín“ je opravdu u uchazeče ověřováno na základě ústního ověření.

V určených případech nemusí uchazeč u zkoušky splňovat všechna kritéria hodnocení v rámci jedné odborné způsobilosti. V takovémto případě je v hodnoticím standardu konkretizováno, jakým způsobem postupovat. Může být např. určena kombinace kritérií, které je třeba splnit: Z kritérií a) a b) je třeba splnit jedno, kritérium c) je třeba splnit, může být určeno losem, která kritéria má uchazeč splňovat, nebo může být postup, jak správně postupovat, dán v rámci metodického doporučení v hodnoticím standardu - část „Pokyny k realizaci zkoušky“. Pokud autorizovaná osoba nemůže ověřovat všechna volitelná kritéria, ale jen některá z nich (např. z důvodu svého materiálně-technického zázemí pro zkoušku), měla by dopředu uchazeči sdělit, která z volitelných kritérií je schopná ověřovat a která nikoliv.

V rámci části hodnoticího standardu „Pokyny k realizaci zkoušky“ může být dále průběh zkoušky konkretizován. Například u PK výroba jemného pečiva (kód: 29-002-H) je uvedeno:

„Ověřování by mělo být pokud možno spojeno v navazující činnosti vedoucí k dohotovení finálního výrobku, resp. běžných druhů jemného pečiva s využitím technologických postupů, estetických pravidel a hygienických zásad při přípravě jednotlivých komponent a hotových výrobků.

Uchazeči bude zadána příprava minimálně 3 různých druhů výrobků jemného pečiva (podle obtížnosti přípravy), množství (počet) výrobků určí zkoušející.

Při ověřování kompetencí zejména formou praktického předvedení zkoušející sleduje dodržování hygienických zásad při výrobě potravin a dodržování technologického postupu, aby byla zajištěna kvalita potravin z hlediska výživy. Dále je třeba posuzovat hospodárné využívání surovin, dodržování ekologických principů při výrobě, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací. Zkoušející ověřuje hodnoticí kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí.

Při hodnocení hotového výrobku bude provedeno senzorické hodnocení, kontrola jakosti a hmotnosti výrobku a provedena ochutnávka, při níž budou prokázány charakteristické vlastnosti typické pro daný typ výrobku (jemného pečiva). Předmětem hodnocení je i estetická stránka, kreativita a manuální zručnost uchazeče.“