Krok I – Vymezení profesní kvalifikace

Legislativní soulad

Kromě uvedených tří podmínek je při vymezování PK třeba ještě dbát na legislativní soulad.

Profesní kvalifikace nesmí být v rozporu s legislativou týkající se odborných způsobilostí, regulovaných povolání a dalších kvalifikací, které už stanovují jiné právní předpisy než zákon č. 179/2006 Sb.

Zákon č. 179/2006 Sb. je primárně určen kvalifikacím, které neurčují jiné právní předpisy. To neznamená, že takové kvalifikace nemohou „přestoupit“ do režimu zákona č. 179/2006 Sb. Ale většinou je to spojeno s rozpory mezi některými ustanoveními příslušného právního předpisu a zákona č. 179/2006 Sb.

Tyto rozpory nejsou neřešitelné. Je ovšem nutné v těchto případech před započetím práce na standardech projednat vznik profesní kvalifikace a všechny aspekty potenciální kolize mezi oběma předpisy s gestorem příslušného zákona a získat jeho kladný postoj k vytvoření profesní kvalifikace. Ten by měl být součástí argumentace v rodném listu. Je vhodné, je-li zástupce gestora právního předpisu zapojen do tvorby standardů, nejlépe jako člen pracovní skupiny.

V krajních případech může PK vzniknout i jako argument pro zrušení zastaralého nebo nefunkčního předpisu.

Pokud se u těchto kvalifikací podaří případný právní nesoulad vyřešit, je zde často potenciál mnoha uchazečů, takže z tohoto pohledu se jedná o kvalifikace vítané. Je ale nutné opravdu vše předem projednat a skutečně k řešení dospět, jinak hrozí, že se vytvoří standardy, které budou v praxi nepoužitelné, protože kvalifikace se bude dále získávat podle již existujícího předpisu.

Nejméně reálné pro začlenění do NSK jsou kvalifikace pro tzv. regulovaná povolání.