Krok I – Vymezení profesní kvalifikace

Úvod, cíl, základní znalosti

V tomto kroku je cílem rozhodnout, jaké profesní kvalifikace mají být vytvořeny.

V praxi to probíhá tak, že reprezentativní zástupci zaměstnavatelů v daném sektoru (sektorová rada) provedou rozbor pokrytí svého sektoru profesními kvalifikacemi a rozhodnou, které nové profesní kvalifikace je třeba vytvořit, případně které stávající je třeba revidovat a v případě potřeby upravit. Návrh na vytvoření profesní kvalifikace může podat i jiný navrhovatel.

Ať je navrhovatelem sektorová rada nebo někdo jiný, vždy je třeba pro příslušnou profesní kvalifikaci zpracovat  tzv. rodný list profesní kvalifikace, který obsahuje argumentaci o potřebnosti profesní kvalifikace i o tom, že pro ni budou k dispozici  autorizované osoby a vzdělavatelé.

Úlohou garanta je zajistit, aby při vymezení profesní kvalifikace byla dodržena nastavená metodická pravidla.

 

Základní znalosti

Profesní kvalifikace (PK) je zákonem č. 179/2006 Sb. definována jako „způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo více činností, které dávají možnost pracovního uplatnění”.

Příklady:

  • Montér výtahů
  • Florista
  • Strážný
  • Podlahář plovoucích podlah
  • Chůva
  • Sportovní masér
  • Auditor systémů řízení

 

Držitel určité sestavy profesních kvalifikací může získat výuční list.  

Konkrétně to může vypadat tak, že zájemce o výuční list sklář nejprve musí udělat zkoušky u všech tří profesních kvalifikací - viz následující schéma.

Poté musí složit závěrečnou zkoušku ve škole a získat výuční list.  Ušetří tak tři roky chození do školy.

 

Zdrojem pro vymezování profesních kvalifikací jsou jednotky práce v Národní soustavě povolání (NSP). Podmínkou však je, aby NSP byla rozvíjená a aktualizovaná. Pokud se vývoj a aktualizace NSP zastaví, je třeba, aby členové sektorové rady posoudili, jestli v jejich sektoru nechybějí na trhu práce žádané profesní kvalifikace i mimo jednotky práce v NSP.

 

Revize standardů již existující profesní kvalifikace probíhá ve dvou případech:

  • Je-li předložen odůvodněný podnět ke změně obsahu standardů příslušné profesní kvalifikace (např. z důvodu změny technologií, z důvodu obtíží při realizaci zkoušky apod.).
  • Jestliže uplynou čtyři roky od posledního schválení standardů příslušné profesní kvalifikace.  

Výsledkem revize je rozhodnutí, že standard může zůstat v současné podobě, nebo že má být změněn.

Revize a z ní vyplývající úpravy standardů již dále nebudou předmětem tohoto kroku, protože se zabývají obsahem kvalifikačních a hodnoticích standardů, které jsou tématem dalších kroků kurzu.

 

Cíl

Cílem v tomto kroku je umět navigovat reprezentativní zástupce zaměstnavatelů při rozhodování, zda nově navržená profesní kvalifikace, ať již měla či neměla svůj předobraz v jednotce práce NSP, skutečně má být zpracována. Tato pomoc by měla probíhat formou dopředu pokládaných otázek.

Na konci tohoto kroku je rozhodnutí, zda má být profesní kvalifikace zpracována. Rozhodnutím může být i to, že je třeba hledat nové řešení, např. rozdělení do více profesních kvalifikací.