Krok VI – Stanovení dalších pokynů a náležitostí zkoušky

Pokyny k realizaci zkoušky

V pokynech k realizaci zkoušky je nutné na začátku uvést povinný požadavek:

"Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy." 
"Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).“

Pro další pokyny platí následující:

 • Je vhodné uvést, na co se při ověřování zaměřit, kterými obsahovými prvky se zabývat.
 • Užitečné je uvést například typy úloh, případně návody, jak sestavit úkol, jak ho hodnotit, na jaké skutečnosti se při hodnocení zaměřit, zda je pro určitá kritéria důležitý proces nebo výsledek apod.
 • V některých případech je třeba stanovit zpřesňující parametry kritérií, které jsou společné pro více kritérií či kompetencí s uvedením těchto kritérií či kompetencí.
 • Neuvádějte ale pokyny, které nejsou jednoznačné a mohly by vést k různě náročným průběhům zkoušek.

 

V návaznosti na pokyny z předchozího kroku o způsobech ověřování je zde třeba uvést další pokyny:

 • Je-li reálná možnost sestavit ověřování kritérií hodnocení z více kompetencí do jednoho procesu (tedy sestavit z ověřovaných činností jeden proces, komplexní úlohu, projekt), který vede k určitému výsledku, k němuž jsou potřebné všechny tyto kompetence a kritéria, mohou se zde uvést k tomu nápomocné pokyny a návody.
 • Pro testy jako způsob ověřování se zde uvedou pravidla pro jejich aplikaci.
 • Může se dospět k rozhodnutí, že test musí být jednotný, tedy že musí být generován z jednoho společného souboru otázek; pak se v pokynech pro realizaci zkoušky uvede (po dohodě s autorizujícím orgánem), že součástí zkoušky jsou testy generované ze společného souboru testových otázek s odkazem, že tento soubor je spravován autorizujícím orgánem. Obvyklejší ale je, že testy tvoří samy autorizované osoby.
 • Pro losované otázky jako způsob ověřování se zde uvedou pravidla pro jejich aplikaci.
 • Uvedou se zde případné pokyny týkající se zveřejnění témat ústních nebo testových otázek.

Další pokyny

 • Je zde třeba uvést, zda je či není vyžadována zdravotní způsobilost (pokud ano, bude to pro uchazeče znamenat, že při zkoušce musí předložit potvrzení lékaře, že může absolvovat zkoušku z příslušné profesní kvalifikace) nebo příslušný zdravotní průkaz či jiný doklad.
 • Také je možné stanovit vstupní kvalifikační požadavky ke zkoušce – např. nutnost předložení osvědčení o jiné profesní kvalifikaci, řidičský průkaz, případně doklad o absolvování určitého oboru vzdělání nebo jiný nezbytný kvalifikační certifikát či doklad. Např. „Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení osvědčení o profesní kvalifikaci montér výtahů.“
 
Důležité upozornění:
Stanovování určitého počátečního vzdělání nebo jinak stanovené kvalifikace jako podmínky pro připuštění ke zkoušce je možné jen ve výjimečných případech, kdy znalosti nebo kompetence z předchozí kvalifikace jsou skutečně nezbytné buď pro složení zkoušky, nebo pro reálné profesní vykonávání činností dané profesní kvalifikace, a přitom tyto znalosti nebo kompetence nelze ověřovat v rámci zkoušky dané profesní kvalifikace, resp. by to bylo neúměrně časově nebo finančně náročné.