Krok VI – Stanovení dalších pokynů a náležitostí zkoušky

Úvod, cíl, základní znalosti

Nyní byste spolu se svými tvůrci standardů měli umět z předchozího kroku k jednotlivým kritériím stanovovat způsob, jímž se u zkoušky ověří, zda účastník dané kritérium splňuje.

V tomto kroku se zaměříme na tvorbu pokynů, které se týkají organizace a průběhu zkoušky. Zde je třeba uvést, co je vše nutno udělat, aby zkoušející skutečně dokázali ověřit skutečnou úroveň znalostí a dovedností uchazeče.

Vaším úkolem je vést tvůrce standardů k tomu, aby byla dodržena níže popsaná pravidla.

Základní znalosti

  • Zkouška
    Zkouškou obecně rozumíme hodnoticí činnost (diagnostiku), kterou se ověřuje kvalita, rozsah, stupeň zvládnutí a schopnost aplikace vzdělávacího obsahu. Cílem je zjistit rozsah a kvalitu osvojených znalostí, dovedností, kompetencí.
  • Autorizovaná osoba
    Autorizovaná osoba je subjekt (fyzická nebo právnická osoba) oprávněná zkoušet podle daného hodnoticího standardu. Zaměstnanec autorizované osoby realizující zkoušky se nazývá autorizovaný zástupce.

Cíl

Cílem tohoto kroku je vědět, jak se mají stanovovat pokyny k realizaci zkoušky, tj:

  • Upřesnit kritéria hodnocení či jiné náležitosti zkoušky, je-li to z nějaké důvodu třeba.
  • Stanovit vstupní požadavky na zkoušeného, je-li to z nějaké důvodu třeba.
  • Určit počet členů zkušební komise.
  • Stanovit dobu zkoušky.