Krok IV. Stanovení kritérií hodnocení uchazeče o kvalifikaci

Kritéria kvality, výstupy

 
Guide
Zkontrolujte si své výstupy po kroku IV. Nabízíme kritéria kvality a také ukázky výstupů.

Kritéria kvality

Pro každou kompetenci je třeba stanovit kritéria jejího hodnocení, podle čeho se pozná, jestli ji uchazeč má nebo ne.

 • Kritéria hodnocení - jádro hodnotícího standardu - vaše hlavní práce
 • Kritéria hodnocení musí být konkrétní, aby bylo jasné, co přesně musí zkoušený splnit
 • Kritéria hodnocení musí být proveditelná, aby je bylo možné u zkoušky ověřovat
 • Kritéria hodnocení musí být jednoznačná,
  • aby nedovolovala více možných výkladů
  • aby neumožňovala výraznější rozdíly v nárocích na zkoušené
 • Kritéria hodnocení musí být srozumitelná - pro zkoušejícího i pro zkoušeného

Ukázky výstupů z profesní kvalifikace:

Ukázka výstupu z profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání
 • Sestavení obsahu a struktury vzdělávacího programu na základě stanovených vzdělávacích cílů, vč. z nich vyplývajících kompetencí
  1. Navrhnout vzdělávací cíle
  2. Přiřadit k vybraným vzdělávacím cílům relevantní kompetence
  3. Rozepsat vybrané kompetence do vzdělávacích témat – učebního plánu
 • Rozpracování obsahu kurzu do minutového scénáře vč. volby didaktických pomůcek a metod výuky
  1. Rozepsat vybranou část učebního plánu do minutového scénáře
  2. Určit optimální formu vzdělávání, odpovídající cílům a požadovaným kompetencím
  3. Přiřadit jednotlivým částem scénáře metody vzdělávání
  4. Přiřadit jednotlivým částem scénáře relevantní didaktické pomůcky, informační zdroje a další případné materiálně-technické zázemí
 • Vstupní hodnocení kompetencí a účastníků vzdělávacího programu
 • Prezentace učiva s využitím interaktivního přístupu, řešení problémů a příkladů z praxe s využitím didaktických pomůcek
 • Příprava, řízení a vyhodnocení modelových situací a metod práce se skupinou
 • Zadávání samostatných a skupinových prací účastníkům vzdělávacího programu
 • Hodnocení účinnosti vzdělávání a dosažení nastavených vzdělávacích cílů a požadovaných kompetencí
Ukázka výstupu z profesní kvalifikace Sklář pro duté sklo
 • Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla
  1. Popsat technologii výroby a zpracování dutého, lisovaného a technického skla
  2. Provést rozbor parametrů uvedených na předloženém výkresu
  3. Rozhodnout podle výkresu o technologickém postupu tvarování
  4. Posoudit výkresy pro zušlechťovací provozy a rozhodnout, zda u referenčního vzorku kvalita odpovídá dané technologii zušlechťování, určit vady u výrobku
  5. Zjistit, zda referenční vzorek odpovídá parametrům daných technickým výkresem
  6. Rozlišit u výrobku operace prvotní rafinace, vysvětlit pojem prvotní rafinace
 • Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě dutého skla
 • Posuzování kvality surovin a vytvářeného výrobku při výrobě dutého skla
 • Foukání výrobků ze skloviny z volné ruky
 • Foukání výrobků ze skloviny do forem
 • Roztáčení, lepení výrobků a protahování tvaru ze skloviny
 • Ošetřování, údržba a obsluha zařízení a pomůcek pro výrobu dutého skla