Krok I - V čem může být NSK pro firmu výhodná?

Oblasti HR managementu a NSK

 

 
Guide
Nyní uvádíme u každé zmiňované oblasti HR managementu konkrétní přínos pro firmu.
Které oblasti vašeho HR by si takové zlepšení zasloužily?

 

 

 

 

 

 

 

 

NSK vám může pomoci:

1. při přijímání zaměstnanců

- konkrétní a garantované informace o kompetencích uchazeče, kvalitní inzerce volného pracovního místa

Přichází-li se do firmy ucházet o místo držitel osvědčení o profesní kvalifikaci, stačí zaměstnavateli otevřít si na internetu standard příslušné kvalifikace, a okamžitě přehledně a do detailů vidí, co tento zájemce musel prokázat u zkoušky, co tedy umí.

Inzerce volných míst sestavená na základě popisů kvalifikací v NSK či popisů povolání v NSP zaručuje kvalitu, výstižnost a oslovení cílové skupiny. Pomáhá tak eliminovat nevhodné uchazeče čili šetří spoustu času.

2. při popisu pracovních náplní/pozic

- možnost využít strukturované popisy povolání v NSP a ve standardech profesních kvalifikací NSK

Při popisu pracovních náplní (pracovních pozic) mohou popisy povolání z NSP a standardy profesních kvalifikací NSK personalistovi velmi usnadnit práci a současně přispět k vytvoření jednotného, přehledného  systému, kompatibilního s celostátně uznávanými soustavami i s Evropským rámcem kvalifikací (EQF). Firma tak zcela zadarmo získává významné personální know-how.                 

Dvojí náplň nemusí být vždy po chuti.

3. při plánování adaptace, rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

- možnost opřít se o konkrétní kompetence stanovené ve standardech kvalifikací jako o žádoucí profesní/vzdělávací cíle

Jednotlivé kompetence ve standardech profesních kvalifikací mohou sloužit jako dobře stanovitelné "mety", kterých má pracovník v průběhu adaptačního programu dosáhnout. Pro ověření, zda jich skutečně dosáhl, mohou dobře sloužit kritéria hodnocení, která jsou pro každou kompetenci uvedená v hodnoticím standardu příslušné profesní kvalifikace.

4. při vysílání zaměstnance na kurs

- dopředu jasné výstupní dovednosti (kompetence)

Vysílá-li zaměstnavatel svého pracovníka na kurz zakončený zkouškou z profesní kvalifikace, díky zveřejněným standardům přesně ví, s jakými kompetencemi se mu zaměstnanec vrátí.

5. při hodnocení zaměstnanců

- možnost opřít se o kritéria hodnocení stanovená ve standardech kvalifikací

I při hodnocení zaměstnanců mohou jednotlivé kompetence ve standardech profesních kvalifikací sloužit jako cíle, které si pracovník spolu se svým manažerem naplánují na hodnocené období. Díky NSK tyto cíle splňují zásady SMART. Po skončení daného období se hodnotí jejich dosažení pomocí kritérií hodnocení, která jsou pro každou kompetenci uvedená v hodnoticím standardu příslušné profesní kvalifikace.

6. při odměňování zaměstnanců

- možnost opřít se o kvalifikace NSK jako o splněné kvalifikační požadavky pro určité mzdové zařazení

Osvědčení o získání profesní kvalifikace NSK je celostátně platným dokladem o kvalifikaci, a je-li u příslušné firemní pozice nastaveno jako kvalifikační předpoklad nebo jako bonus pracovníka, nutně by se to mělo projevit ve mzdovém zařazení pracovníka.

7. při motivaci zaměstnanců

- osvědčení o profesní kvalifikaci jako benefit pro zaměstnance, možnost opřít se o standardy NSK při stanovení motivačních cílů

Poskytnout zaměstnancům benefit ve formě osvědčení o profesní kvalifikaci (kdy náklady hradí zaměstnavatel) má značnou motivační složku. Navíc se zaměstnanec rozvíjí v oblastech přínosných pro firmu.

 

 
Hodnoticí standard napomáhá stanovit cíle při koncipování motivačního programu. Cíle určené na základě NSK jsou pro zaměstnance jasné, jednoznačné a transparentní, zkrátka jsou SMART. 
Dosáhněte Smart cíle!