Krok V - Využití NSK u odměňování a hodnocení zaměstnanců

Kritéria kvality, výstupy

Kritéria kvality

Je nutné poznamenat, že jsme vám představili pouze část systému hodnocení. Tu, která je zaměřena na tzv. tvrdé kompetence (odborné znalosti, dovednosti). Aby byl systém kompletní, měl by obsahovat také zhodnocení kompetencí měkkých, ocenění splněných úkolů, názory zaměstnance.

 
Systematické hodnocení zaměstnanců by mělo být písemně zaznamenáno. Lze pak zpětně dohledat vývoj zaměstnance, předchází se případným nedorozuměním apod. Ideální pomůckou jsou hodnoticí formuláře.

Hodnocení zaměstnance provádí většinou jeho nadřízený, popř. za účasti personalisty. Od dřívějšího postupu, kdy vedl hodnoticí pohovor  výhradně personalista, se již upouští. Zaměstnancův nadřízený jej zná většinou velice dobře a umí fundovaně zhodnotit nejen výkony, ale i odborné znalosti, dovednosti.

Výstup

  • Objektivní systém hodnocení zaměstnanců
  • Transparentní systém odměňování zaměstnanců