Krok V - Využití NSK u odměňování a hodnocení zaměstnanců

Úvod, cíl, základní znalosti

Otázka hodnocení a odměňování zaměstnanců je velice citlivá oblast HR managementu. Nároky na kvalitní zpracování jsou zde proto větší než u ostatních oblastí.

Systém hodnocení zaměstnanců musí být co možná nejvíce objektivní a transparentní. Podklad pro vytvoření objektivních kritérií pro hodnocení odborných kompetencí a způsobu jejich ověření poskytuje NSK. Standardy jednotlivých PK uvedené v NSK mohou také sloužit jako cíle, které si zaměstnanec se svým nadřízeným naplánují na hodnocené období.

Osvědčení o profesní kvalifikaci může sloužit také jako doklad o splnění kvalifikačních požadavků určitého mzdového zařazení. Neboť prokázání či zvýšení odborné způsobilosti by se mělo při odměňování pracovníka projevit. Kritéria nastavená dle NSK zajišťují transparentnost a srozumitelnost odměňování.

 

Základní znalosti

  • Kvalifikační standard - určuje, co je třeba pro získání příslušné kvalifikace znát a umět, čili je to soubor požadovaných kompetencí
  • Hodnoticí standard - určuje, jakými kritérii a postupy se zjistí, zda má uchazeč o kvalifikaci požadovanou odbornou způsobilost
  • Osvědčení o získání profesní kvalifikace - celostátně platný doklad získaný složením zkoušky před autorizovanou osobou; je veřejnou listinou

Cíl

Cílem je, aby vaši zaměstnanci byli hodnoceni na základě objektivních pravidel a jejich odměňování bylo co nejvíce spravedlivé. Firma se tak může vyvarovat pocitů nedocenění, demotivace a nespravedlnosti u svých zaměstnanců, což by se mohlo značnou měrou odrazit v pracovním výkonu. Hodnocení i odměňování jsou součástí nejvlivnějších faktorů motivujících zaměstnance, jeho pracovní výkon a jeho celkovou spokojenost.

Ukážeme vám, jak do systému hodnocení zařadit kritéria hodnotící odborné znalosti a dovednosti. Dále se v tomto kroku dozvíte, jak upravit systém odměňování, aby odrážel také úroveň odbornosti zaměstnance.