Krok VI - Využití NSK u rozvoje, vzdělávání a motivace zaměstnanců

Úvod, cíl, základní znalosti

Významnou součástí řízení lidských zdrojů je motivace zaměstnanců, často zaměňována za tzv. řízení pracovního výkonu.

Na motivaci působí více faktorů (viz schéma), z nichž několika jsme se věnovali v předchozích krocích (vyznačené zeleně). Tento krok je zaměřen na “příležitosti” (rozvojový plán, vzdělávání a kariérní růst), konkrétně jak v této části motivace použít NSK. Naučíme vás také, jak stanovit motivační cíle, aby jejich účinnost byla co nejvyšší.

Rozvoj a vzdělávání

Díky kvalifikačním standardům NSK si firma ověří, zda-li její zaměstnanci umí vše, co by na dané pozici umět měli. Pokud zjistí nesoulad mezi reálnými znalostmi a dovednostmi zaměstnanců a dovednostmi popsanými v NSK, může doškolit své zaměstnance a zefektivnit jejich působení ve firmě. Na to může následně navázat plán kariérního růstu.

Navíc vysílá-li zaměstnavatel svého pracovníka na kurz zakončený osvědčením o profesní kvalifikaci, ví přesně díky zveřejněným standardům, s jakými kompetencemi se mu zaměstnanec vrátí. Dále se firma může stát autorizovanou osobou a sama tak nastavit „laťku‟ kvality v daném oboru na příslušných pozicích.

Motivační cíle

NSK pomáhá také při stanovení motivačních cílů a s tím spojenými výhodami. Efektivita motivačního programu závisí mimo jiné také na přesně definovaných kritériích, která jsou pro zaměstnance jasná a srozumitelná.

 

Základní znalosti

  • Kvalifikační standard - určuje, co je třeba pro získání příslušné kvalifikace znát a umět, čili je to soubor požadovaných kompetencí
  • Hodnoticí standard - určuje, jakými kritérii a postupy se zjistí, zda má uchazeč o kvalifikaci požadovanou odbornou způsobilost
  • Autorizovaná osoba - fyzické nebo právnické osoby, jimž bylo přiznáno právo organizovat a provádět zkoušky z příslušné profesní kvalifikace a vydávat o tom zákonem stanovená osvědčení.
  • Osvědčení o získání profesní kvalifikace - celostátně platný doklad  získaný složením zkoušky před autorizovanou osobou; je veřejnou listinou
  • Motivační program = soubor cílů, jejichž dosažením získává zaměstnanec “něco navíc”, ať už ve formě finanční, ve formě dalšího vzdělání či jiných benefitů
    cíle mohou být stanoveny na základě výkonnostním (plnění norem, obraty, prodeje apod.) nebo na základě kompetenčním (s tím pomáhá NSK)
  • Motivace zaměstnance = soubor mnoha faktorů (tak jak jsou uvedeny v úvodu tohoto kroku) dosažitelná kvalitním HR managementem a celkovou firemní kulturou

 

 
Guide
Umí vaši zaměstnanci vše, co je potřeba? Zjistěte, v jakých oblastech by se měli a chtěli vzdělat a popřípadě vyberte vhodný kurz.
Mají vaši zaměstnanci možnost získat svoji snahou “něco navíc”? Ví, co pro to musí splnit? Zvyšte efektivitu motivačního programu na maximum.

Cíl

Cílem tohoto kroku je představit vám možnost, jak identifikovat potřebu doškolení zaměstnance a naučit vás využít NSK při plánování rozvoje, vzdělávání zaměstnanců.

Dále byste se měli naučit, jak vytvořit či upravit motivační program, aby byl srozumitelný a co možná nejvíce účinný.