Krok I - Systém uznávání výsledků předchozího učení v ČR

Národní soustava kvalifikací

Zákon č. 179/2006 Sb. principiálně řeší tři základní oblasti:

  1. definuje, co je Národní soustava kvalifikací a z čeho se skládá
  2. specifikuje proces udělování, prodlužování a odnímání autorizací
  3. definuje, jak probíhá samotná zkouška z profesní kvalifikace

V této kapitole se v krátkosti zaměříme na první ze tří oblastí.

 

 
Národní soustavu kvalifikací (NSK) lze definovat jako veřejně přístupný registr všech profesních kvalifikací uznávaných na území České republiky.

 

Základní prvek NSK tvoří tzv. profesní kvalifikace (na základě technické novely ze dne 1. 4. 2012 došlo ke změně názvu, kdy dříve „dílčí kvalifikace“ byly přejmenovány na „profesní kvalifikace“). Zákon č. 179/2006 Sb. definuje dále ještě tzv. úplné profesní kvalifikace, do kterých se mohou, ale také nemusí, profesní kvalifikace skládat.

  • Profesní kvalifikace (dále také jen „PK“) je dle § 2 písm. d) zákona č. 179/2006 Sb. definována jako „odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo více povoláních, v rozsahu uvedeném v kvalifikačním standardu“ (profesními kvalifikacemi jsou např. mlékař; knihař na knihařských strojích; montér elektrických instalací, atd.).
  • Úplná profesní kvalifikace (dále také jen „ÚPK“) je pak dle § 2 písm. c) definována jako „odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat řádně všechny pracovní činnosti v určitém povolání“ (např. knihař; cukrář; elektrikář; rekondiční a sportovní masér; atd.).

 

Každá profesní kvalifikace je složena z tzv. kvalifikačního a hodnoticího standardu.

  • Kvalifikační standard říká, jaké znalosti a dovednosti musí člověk znát a umět pro výkon dané kvalifikace, tedy jaké znalosti a dovednosti má uchazeč o zkoušku mít, aby ji mohl úspěšně absolvovat.
  • Hodnoticí standard potom na detailnější rovině definuje, jak bude samotná zkouška probíhat, tedy jakým způsobem se bude ověřovat, zda člověk opravdu požadované znalosti a dovednosti má. hodnoticí standard tedy vždy obsahuje konkrétní popis průběhu zkoušky.

 

Standardy profesních kvalifikací NSK

V současné době jsou standardy profesních kvalifikací NSK připravovány v rámci individuálního projektu národního „Rozvoj a implementace Národní soustavy kvalifikací“ (NSK 2) v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt NSK 2 je realizován Národním ústavem pro vzdělávání školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků ve spolupráci zejména se sektorovými radami, příslušnými autorizujícími orgány a MŠMT.

 

Zákon č. 179/2006 Sb. říká, že

ověření, zda si fyzická osoba osvojila příslušnou odbornou způsobilost vymezenou kvalifikačním standardem dané profesní kvalifikace, se provede zkouškou podle hodnoticího standardu dané profesní kvalifikace

Zkoušky probíhají vždy před tzv. autorizovanou osobou, která musí získat autorizaci od příslušného autorizujícího orgánu.

Po úspěšném absolvování této zkoušky jedinec získá certifikát osvědčující uznání profesní kvalifikace – Osvědčení o získání profesní kvalifikace, což je doklad s celostátní platností. Tento dokument obsahuje kromě identifikačních údajů uchazeče, údajů o autorizované osobě a o zkoušce i výčet všech prokázaných a uznaných odborných způsobilostí. Proto lze z tohoto osvědčení vždy i zpětně vyčíst, které odborné způsobilosti musel uchazeč u zkoušky prokázat, což je důležité především proto, že PK procházejí v pravidelných intervalech (vždy po cca 4 letech, pokud není třeba aktualizovat standardy dříve) revizemi, v rámci kterých může docházet ke změnám nastavení standardů a revizím jejich obsahu z hlediska aktuálních potřeb trhu práce.