Krok I - Systém uznávání výsledků předchozího učení v ČR

Úvod, cíl, základní znalosti

V tomto kroku se musí autorizovaná osoba seznámit se systémem uznávání výsledků předchozího učení v ČR.

V roce 2006 byl schválen zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (dále jen „zákon č. 179/2006 Sb.), jenž nabyl v plném rozsahu účinnosti v srpnu 2007.
Ve stejném roce nabyla účinnosti také vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 208/2007 Sb.“), která dále upravuje některé oblasti týkající se uznávání výsledků dalšího vzdělávání, jež nejsou blíže ošetřeny přímo v zákoně č. 179/2006 Sb. (upravuje např. podrobnosti obsahu a struktury Národní soustavy kvalifikací (dále jen „NSK“), autorizace, výši úhrady na zkoušku, náležitosti pozvánky, archivaci osvědčení, formu zkoušky či náležitosti osvědčení).

Základní znalosti

 • Národní soustava kvalifikací
  je veřejně přístupný registr všech kvalifikací uznávaných na území České republiky (http://www.narodnikvalifikace.cz).

 • Vztah Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací:
  NSP obsahuje popisy jednotek práce (povolání, typové pozice). NSK vytváří pro tyto jednotky práce profesní kvalifikace. Přebírá jejich odborné dovednosti (není-li důvod ke změně), zohledňuje i odborné  znalosti, obecné dovednosti a měkké kompetence (při stanovování kritérií hodnocení). Hlavní přidanou hodnotou NSK proti NSP je hodnoticí standard, podle něhož se každá profesní kvalifikace zkouší.

 

 • Profesní kvalifikace
  je definována jako způsobilost vykonávat řádně určitou pracovní činnost nebo soubor pracovních činností v určitém povolání, popřípadě ve dvou nebo více povoláních (profesními kvalifikacemi jsou např. mlékař; knihař na knihařských strojích; montér elektrických instalací atd.).

 

 • Úplná profesní kvalifikace (dále také jen „ÚPK“)

je definována jako způsobilost vykonávat řádně všechny pracovní činnosti v určitém povolání (např. knihař; cukrář; elektrikář; rekondiční a sportovní masér; atd.).

 

 • Kvalifikační standard

říká, jaké znalosti a dovednosti musí člověk znát a umět pro výkon dané kvalifikace, tedy jaké znalosti a dovednosti má uchazeč o zkoušku mít, aby ji mohl úspěšně absolvovat.

 

 • Hodnoticí standard

potom na detailnější rovině definuje, jak bude samotná zkouška probíhat, tedy jakým způsobem se bude ověřovat, zda člověk opravdu požadované znalosti a dovednosti má. hodnoticí standard tedy vždy obsahuje konkrétní popis průběhu zkoušky.

 

 • Autorizovaná osoba

Autorizovanou osobou se stane žadatel o autorizaci, který splnil všechny podmínky dané zákonem č. 179/2006 Sb. a hodnoticím standardem příslušné profesní kvalifikace. Po udělení autorizace může začít vykonávat činnost autorizované osoby - zkoušet zájemce o složení zkoušky profesní kvalifikace a vydávat úspěšným absolventům osvědčení o získání profesní kvalifikace.

Výkon činnosti autorizované osoby s sebou přináší určitá práva, ale i povinnosti, které musíte po udělení autorizace dodržovat.

Osvědčení o získání profesní kvalifikace je doklad s celostátní platností, který obdrží úspěšný absolvent zkoušky profesní kvalifikace.

 

Cíl

Po absolvování této kapitoly budete:

 • vědět, co je to sytém uznávání výsledků předchozího učení v ČR
 • vědět, co je to profesní kvalifikace a co je to úplná profesní kvalifikace
 • vědět, co je to kvalifikační standard a hodnoticí standard
 • vědět, co je to osvědčení o získání profesní kvalifikace