Krok I - Systém uznávání výsledků předchozího učení v ČR

Zákon č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Hlavním cílem zákona č. 179/2006 Sb. je umožnit všem občanům nechat si ověřit a uznat své skutečné znalosti, dovednosti a kompetence, a to bez ohledu na to, jak je získali (zda v praxi, v kurzu, samostudiem či ve škole).

Podstatou systému uznávání založeného na zákoně č. 179/2006 Sb. je tedy reálné ověření požadovaných kompetencí na základě standardizované zkoušky.

Klíčovým nástrojem naplnění tohoto zákona v praxi je Národní soustava kvalifikací (veřejně přístupný registr všech profesních kvalifikací uznávaných na území České republiky).

Hlavním východiskem pro strukturu NSK je na základě § 2 písm. c) Národní soustava povolání (dále jen „NSP“), jejíž tvorbu, aktualizaci a obsah ustanovuje zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. NSP vzniká jako soustavně rozvíjený a na internetu všem dostupný katalog, který obsahuje především popis podrobných požadavků pro vykonávání konkrétní pracovní činnosti ve formě obecných a odborných kompetencí. Základním zdrojem pro zpracování těchto informací je práce sektorových rad.