Krok IV - Činnosti před zkouškou profesní kvalifikace

Podmínky pro konání zkoušky, termín

Podmínky

Podmínkou pro konání zkoušky je to, že uchazeč vyplní a podá přihlášku ke zkoušce. Formulář této přihlášky je zveřejněn na stránkách MŠMT: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/prihlaska-ke-zkousce-pro-uchazece-o-uznani-dilci-kvalifikace.  

Uchazeč zašle přihlášku ke zkoušce kterékoliv autorizované osobě, která je uvedena v Národní soustavě kvalifikací, s autorizací pro danou profesní kvalifikaci, a to i v případě, že má být zkouška konána před zkušební komisí podle § 18 odst. 1.

Pokud autorizovaná osoba obdrží přihlášku, musí vykonat vše potřebné pro to, aby byla zkouška zrealizována. Nemůže tedy uchazeče odmítnout.

Výjimku tvoří pouze dva případy:

  • pokud by se uchazeč hlásil na zkoušku profesní kvalifikace, která ještě není schválena
  • pokud by dosud nebyla pro danou profesní kvalifikaci udělena autorizace alespoň 1 osobě, má-li se zkouška konat před autorizovanou osobou, nebo 2, popřípadě 3 osobám, má-li se konat před zkušební komisí. Tzn., autorizaci musí mít dostatečný počet osob, aby bylo možné složit komisi dle požadavků uvedených v hodnoticím standardu.

Přihlášku může podat každý uchazeč, který splňuje jednu z následujících variant požadavků:

  • je starší 18 let a získal alespoň základy vzdělání,
  • nebo je účastníkem rekvalifikace podle zákona upravujícího zaměstnanost

Jako autorizovaná osoba máte povinnost zaslat následně uchazeči do 21 dnů ode dne doručení přihlášky pozvánku ke složení zkoušky. Kopii pozvánky musíte zaslat zároveň k informaci autorizujícímu orgánu.

Tuto povinnost lze od 1. 11. 2013 splnit též založením a zapsáním termínu zkoušky do ISKA (viz dále v této kapitole). Autorizujícímu orgánu přijde obratem notifikace, že je založen u dané autorizované osoby nový termín zkoušky. Autorizující orgán pak ověří zadané údaje o uchazečích v základních registrech. Autorizované osobě se tak dostane informace, zda jsou zadané údaje správné či nikoliv. Tímto ověřením také dojde k eliminaci chyb v samotných osvědčeních o získání profesní kvalifikace, která lze prostřednictvím ISKA pro úspěšné absolventy zkoušky vytisknout, omezí se též nutnost znovu tisknout opravená osvědčení.)

 

Termín konání zkoušky

V pozvánce je pak (po dohodě s uchazečem) uveden termín konání zkoušky.

Zkouška se musí konat do 3 měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce autorizované osobě, nedohodne-li se uchazeč s autorizovanou osobou jinak. Je tedy možné, že se může zkouška konat i později, ovšem za předpokladu, že se na pozdějším termínu dohodnou obě strany.

Výjimkou jsou případy, kdy je v hodnoticím standardu vymezeno období kalendářního roku, kdy může být zkouška provedena. V takovém případě si může uchazeč s autorizovanou osobou dohodnout pro konání zkoušky termín náležející pouze do tohoto období.

Např. v hodnoticím standardu PK záchranář pro lyžařské tratě je specifikováno, že: „způsobilosti určené pro zimní období jsou ověřovány v zimním období. Zkouška je ověřována v horském zimním terénu“. Zkouška této profesní kvalifikace se tedy může konat pouze v zimním období.

Jako autorizovaná osoba máte pak povinnost zveřejnit termín konání zkoušky, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup, alespoň 5 dní před termínem konání zkoušky.

Tato podmínka je důležitá jak z hlediska možných uchazečů, kteří tak mohou získat přehled o termínech konání zkoušek, tak z hlediska § 18 odst. 5, který říká, že zkouška je veřejná. Aby však mohlo být toto ustanovení naplněno ve všech důsledcích, je nezbytné, aby byly termíny zkoušek zveřejňovány. Účastnit se zkoušek profesních kvalifikací mají často zájem zástupci cechů, profesních sdružení, sektorových rad či pracovních skupin, jež PK vytvářeli, a to s cílem ověřit, zda zkouška probíhá dle hodnotiícího standardu a zda jsou kvalifikační i hodnotiící standardy kvalitně sestaveny.