Krok IV - Činnosti před zkouškou profesní kvalifikace

Úhrada za provedení zkoušky

Další podmínkou pro možnost konání zkoušky je úhrada stanovené částky za provedení zkoušky. Tato úhrada je příjmem autorizované osobě.

Výše úhrady za provedení zkoušky profesní kvalifikace je dle § 6 odst. 1 vyhlášky č. 208/2007 Sb. rovna součtu paušální náhrady nezbytných výdajů autorizované osoby, popřípadě členů zkušební komise, spojených s materiálním, prostorovým, technickým, informačním, personálním a administrativním zabezpečením provedení zkoušky a přiměřené odměny pro autorizovanou osobu, popřípadě členy zkušební komise.

Pokud tedy bude v rámci jednoho termínu u zkoušky více uchazečů, úhrada za zkoušku se bude pro uchazeče snižovat adekvátně jejich počtu, neboť budou klesat nutné výdaje spojené např. s personálním či prostorovým zabezpečením zkoušky.

Úhradu uhradí uchazeč autorizované osobě nejpozději 7 dnů přede dnem konání nebo zahájení zkoušky, nedohodne-li se s autorizovanou osobou na pozdějším termínu.

V případě konání zkoušky před zkušební komisí uhradí uchazeč úhradu předsedovi zkušební komise, úhrada se pak dělí rovným dílem mezi autorizované osoby, které jsou členy zkušební komise nebo jsou ve zkušební komisi zastoupeny svým autorizovaným zástupcem nebo svými autorizovanými zástupci. Tvoří-li zkušební komisi pouze autorizovaní zástupci jedné autorizované právnické osoby, je úhrada příjmem této právnické osoby.

Při uznání části zkoušky, která se shoduje s částí zkoušky, kterou již uchazeč úspěšně absolvoval v rámci jiné profesní kvalifikace, má autorizovaná osoba dále povinnost adekvátně snížit výši úhrady za provedení zkoušky.

V případech stanovených v § 18 odst. 6 zákona se výše úhrady za provedení zkoušky krátí podle uznaných odborných způsobilostí.