Krok IV - Činnosti před zkouškou profesní kvalifikace

Jak postupovat, když se ke zkoušce nedostavil uchazeč

Pokud se uchazeč ve stanoveném termínu ke zkoušce nedostaví, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně; již zaplacená úhrada se uchazeči nevrací.

Výjimkou je, pokud se uchazeč nemůže zkoušky ve stanoveném termínu zúčastnit ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů. Pak vás může nejpozději 2 dny před stanoveným termínem zkoušky písemně požádat o stanovení jiného termínu; avšak i zmeškání této lhůty můžete z důvodů hodných zvláštního zřetele prominout.

Pokud žádosti uchazeče vyhovíte a stanovíte náhradní termín zkoušky, informujte o něm uchazeče i autorizující orgán.

Pokud by navržený termín uchazeči nevyhovoval, stanovíte po dohodě s uchazečem jiný termín, nejpozději však do 6 týdnů od doručení pozvánky.

Nekoná-li se zkouška ve stanoveném termínu z důvodu nedostavení se autorizované osoby anebo člena zkušební komise, po dohodě s uchazečem se stanoví náhradní termín zkoušky. Obecné předpisy o náhradě škody tímto nejsou dotčeny. O náhradním termínu zkoušky informujte autorizující orgán.