Krok VII – Stanovení požadavků na zkušební organizace (tzv. autorizované osoby)

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby

Je třeba stanovit, jakou kvalifikaci má mít autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce, čili osoba oprávněná zkoušet podle daného hodnoticího standardu.

Je žádoucí, aby vždy bylo možných několik variant. Kromě požadavků odborných jsou zde stanovovány i požadavky obecnější povahy. Lze stanovit i požadavky na určitý certifikát či jiný doklad vyplývající ze závazných předpisů. Také je třeba uvést, jak má žadatel o autorizaci splnění požadavků prokázat.

 
Ke stanovení požadavků na odbornou způsobilost nelze přistupovat formálně a je třeba promyslet všechny varianty garantující, že zkoušející skutečně problematiku dané profesní kvalifikace ovládá.

Co se týká požadavků na vzdělání, měly by akceptovat nejrůznější varianty, tzn. že by měly zahrnovat kombinace všech akceptovatelných kategorií, stupňů i zaměření vzdělání, včetně možností nahrazení vzdělání dostatečnou praxí.

Je třeba zvážit i variantu, kdy potřebnou odbornou způsobilostí autorizované osoby (autorizovaného zástupce) může být profesní kvalifikace podle zpracovávaného standardu, případně další profesní kvalifikace, většinou v kombinaci s dalšími požadavky (např. na určitou praxi, na určitý stupeň vzdělání apod.).

Zájemce o autorizaci pak musí splňovat alespoň jednu z uvedených variant.

Také musí být zajištěno splnění zákonné podmínky, tj. minimálně pěti let odborné praxe. V působnosti autorizujícího orgánu MPO je tato podmínka rozšířena o podmínku, že z toho musí být minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace. Toto rozšíření podmínky je doporučené využívat i v oblasti působnosti jiných autorizujících orgánů.