Krok VII – Stanovení požadavků na zkušební organizace (tzv. autorizované osoby)

Příklady možných variant a kombinací požadavků

Následující příklady jsou jen příklady možných variant a kombinací s tím, že může existovat mnoho dalších variant a kombinací; u každé profesní kvalifikace je proto třeba individuálně posoudit skutečně žádoucí odborné předpoklady vzhledem k obsahu a povaze dané profesní kvalifikace.

 

Příklady možných variant a kombinací (kurzívou jsou vlastní příklady, normálním písmem je povinný text):

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na …… a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti …… výroby 1), z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
   
 2. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na…… a střední vzdělání s maturitní zkouškou 2), a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti …… výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti ……, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
   
 3. Střední vzdělání s maturitní zkouškou …… a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti …… výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti ……, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
   
 4. Vyšší odborné vzdělání v oblasti …… a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti ………výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti ……, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
   
 5. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na …… a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti ……… výroby 3), nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti ……, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
   
 6. Profesní kvalifikace …….4) + střední vzdělání s maturitní zkouškou 5) ………. a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti …….. výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace. 6)

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (do níž se počítá i praxe z oblasti zkoušení), nebo není držitelem profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
 • Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.
 
Požadavkem na odbornou způsobilost autorizované osoby nemůže být členství v určité asociaci, svazu, sdružení, komoře apod. nebo vyjádření určité asociace, svazu, sdružení, komory apod.
Vysvětlivky:

1) Také např. v pozici dílenského mistra, v řídicích pozicích v oblasti obchodních provozů, v pozici stavbyvedoucího, v pozici zedníka, v pozici manažera prodeje, v pozici vedoucího servisu, v pozici technologa, v pozici makléře, v pozici daňového poradce. Také může být uvedeno více pozic jako možných variant. Vždy záleží na zvážení, jaké odborné zaměření absolvované praxe a jaký charakter práce (řídicí/odborný) je vhodnou průpravou pro člověka, který má objektivně posoudit, zda uchazeč o PK prokazuje žádoucí kompetence.

2) Může být bez oborové specifikace jako požadavek na stupeň vzdělání, ale také může být specifikováno (např. v oboru vzdělání zaměřeném na pozemní stavitelství, nebo ve skupině oborů Strojírenství, nebo chemického zaměření). Pokud je v požadavcích na odbornou způsobilost uvedena řídicí pozice, je třeba ji blíže specifikovat.

3) Požadavek na stupeň vzdělání může být nahrazen požadavkem na delší praxi (např. místo Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na …… a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti ……….. výroby může být např. Střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 15 let odborné praxe v řídících pozicích v oblasti ……….. výroby).

4) Kromě odůvodněných případů by zde vždy měla být uvedená „profesní kvalifikace podle tohoto standardu“ (konkrétní název se doplní až po schválení PK při vkládání do informačního systému). Kromě toho zde také jako další varianta může být uvedena některá již schválená PK, nebo více PK oddělených slovem „nebo“ (čili stačí jedna z nich), nebo více PK oddělených znaménkem „+“ (čili musí být všechny).

5) Uvedení PK jako možné kvalifikace nemusí být nutně v kombinaci se splněním požadavku na minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou, ten může být nahrazen dlouholetou praxí v oblasti řízení nebo praxí ve vedení vlastní firmy.

6) Podmínka jednoho roku odborné praxe během posledních dvou let je minimálním požadavkem. V odůvodněných případech může být zpřísněn.