Krok I. Vymezení profesní kvalifikace

Podmínka přezkušitelnosti

Aby mohla profesní kvalifikace plnit svou zákonnou roli, musí mít reálně proveditelnou zkoušku.

Překážky v realizaci zkoušky mohou být následující:

  • Materiálně-technické zázemí nutné pro vykonání zkoušky je běžně nedosažitelné, nebo by jeho použití bylo neúnosně drahé, nebo by přinášelo příliš velké riziko ohrožení životů či zdraví.
  • Jednotka práce je příliš široká. Adekvátní profesní kvalifikace by byla natolik rozsáhlá, že by zkouška byla neúnosně dlouhá (několik dnů). K tomuto závěru se ovšem často dospěje až při tvorbě hodnoticího standardu profesní kvalifikace.
  • Jednotka práce je příliš nekonkrétní (např. strojník, seřizovač). V hodnoticím standardu adekvátní profesní kvalifikace by nebylo možné jednoznačně konkretizovat kritéria hodnocení.
  • Neexistuje zkušební organizace (autorizovaná osoba) ani odborníci, kteří by reálně zajistili vzdělávací a zkušební činnost.

V těchto případech je žádoucí zvážit, neexistují-li kromě stávající jednotky práce ještě užší, resp. konkrétnější (specifičtější) jednotky práce, které jsou na trhu práce rovněž uplatnitelné. Je přitom třeba zohlednit různé typy dělby práce v různých typech firem (ve smyslu výše uvedených otázek).