Krok I. Vymezení profesní kvalifikace

Podmínka uplatnitelnosti

Činnost nebo soubor činností, pro kterou se profesní kvalifikace vytváří, musí být ucelenou jednotkou žádanou na trhu práce a odpovídající obvyklé dělbě práce. Může se jednat nejen o samostatně uplatnitelnou jednotku, ale i o jednotku průřezovou, opakující se v rámci více činností nebo povolání.

O tom, že určitá jednotka práce potažmo profesní kvalifikace je uplatnitelná na trhu práce, rozhoduje konsenzus reprezentativních zástupců zaměstnavatelů v daném sektoru. Těmito reprezentanty jsou zástupci klíčových firem a příslušných profesních a zaměstnavatelských svazů, asociací, cechů a společenstev.

Základním zdrojem pro identifikaci takových jednotek je Národní soustava povolání (NSP). Může se však stát, že výčet jednotek práce NSP nebude vzhledem k rozmanitosti a dynamičnosti trhu práce vyčerpávající, a pokud by NSK čerpala pouze z NSP, měla by ve své struktuře mezery.

Pokrytí trhu práce profesními kvalifikacemi nemůže vycházet jen z nejčastější dělby práce, ale musí zohledňovat její rozmanitost v různých druzích firem a pracovišť.

Proto je třeba usilovat o identifikaci všech jednotek práce, které se na trhu práce vyskytují nebo brzy budou vyskytovat a které splňují podmínku uplatnitelnosti.

Nástrojem identifikace případných chybějících jednotek práce a tedy potenciálních profesních kvalifikací je hledání odpovědí zejména na následující otázky:

  • Neexistují kromě lidí pracujících v některé již vymezené jednotce práce i lidé, kteří běžně dělají jen některé z činností této pozice, přičemž jejich zaměstnavatelům to takto vyhovuje? Možná v některých typech firem nebo pracovišť?
  • Neuplatňují se v některých firmách lidé, kteří pro kvalifikované pracovníky v takto vymezené pozici něco připravují, nějak jim asistují, zajišťují pro ně servis?
  • Neuplatňují se v některých firmách lidé, kteří v rámci takto vymezené jednotky práce postoupí na její vyšší úroveň vyznačující se vyšší náročností příslušných činností, případně rozšířením o některé další činnosti?
  • Nejsou v dané profesní oblasti různé typy firem s různou dělbou práce způsobující, že některé firmy hledají spíše široce profilované pracovníky a jiné firmy spíše úzké specialisty? Jsou tyto rozdíly zohledněny ve stávající struktuře jednotek práce?
  • Nelze pro více navržených typových pozic vyčlenit určitou společnou část kompetencí, která je tematicky ucelená a pro kterou by se vyplatilo mít samostatnou průřezovou jednotku práce? Pro kterou by pracovníci mohli získávat osvědčení o kvalifikaci přenositelné do všech těchto pozic?

Kladné odpovědi na uvedené otázky by měly být důvodem ke zvažování vzniku odpovídající profesní kvalifikace. Vůbec nevadí, když se pak jednotlivé profesní kvalifikace navzájem částečně překrývají. Je samozřejmě žádoucí, aby se vznik profesní kvalifikace adekvátně odrazil i v NSP.