Krok I. Vymezení profesní kvalifikace

Podmínka vzdělanosti

Profesní kvalifikace by měla být sestavena tak, aby byl její obsah transformovatelný do vzdělávacího kurzu dalšího vzdělávání.

Překážky při realizaci kurzu mohou být následující:

  • Materiálně-technické zázemí nutné pro vzdělávání je běžně nedosažitelné, nebo by jeho použití bylo neúnosně drahé, nebo by přinášelo příliš velké riziko ohrožení životů či zdraví.
  • Jednotka práce je příliš široká. Adekvátní profesní kvalifikace by byla natolik rozsáhlá, že kurz by byl neúnosně dlouhý (více než 250 hodin). K tomuto závěru se ovšem často dospěje až při tvorbě hodnoticího standardu PK.
  • Neexistuje vzdělávací organizace ani odborníci, kteří by reálně zajistili vzdělávací a zkušební činnost spojenou s příslušnou PK.

V těchto případech je žádoucí zvážit (analogicky jako u podmínky přezkušitelnosti), neexistují-li kromě stávající jednotky práce ještě užší, resp. konkrétnější (specifičtější) jednotky práce, které jsou na trhu práce rovněž uplatnitelné. Je přitom třeba zohlednit různé typy dělby práce v různých typech firem (ve smyslu výše uvedených otázek).

Poznámka: Výjimečně mohou existovat profesní kvalifikace, které jsou přezkušitelné, avšak jejich vzdělatelnost v kurzu není příliš reálná z důvodu velkého rozsahu potřebného vzdělávání. Pokud se však jedná o kvalifikaci na trhu práce žádanou a je předpoklad, že existuje větší počet lidí, kteří díky své praxi požadavky kvalifikace splňují, ale žádný doklad o ní nemají, má taková kvalifikace smysl, přestože podmínku vzdělatelnosti v kurzu nesplňuje. Mělo by se však jednat o výjimečné případy.