Krok VI. Stanovení dalších pokynů a náležitostí zkoušky

Pokyny k realizaci zkoušky

Pro pokyny k realizaci zkoušky je nutné na začátku uvést povinný požadavek:

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

 

Pro další pokyny platí následující:

 • Uvádějte, na co se při ověřování zaměřit, kterými obsahovými prvky se zabývat.
 • Uveďte například typy úloh, případně návody, jak sestavit úkol, jak ho hodnotit, na jaké skutečnosti se při hodnocení zaměřit, zda je pro určitá kritéria důležitý proces nebo výsledek apod.
 • V některých případech je třeba stanovit některé zpřesňující parametry kritérií, které jsou společné pro více kritérií či kompetencí s uvedením těchto kritérií či kompetencí.
 • Neuvádějte ale pokyny, které nejsou jednoznačné a mohly by vést k různě náročným průběhům zkoušek.

 

V návaznosti na pokyny z předchozího kroku o způsobech ověřování je zde třeba uvést další pokyny:

 • Je-li reálná možnost sestavit ověřování kritérií hodnocení z více kompetencí do jednoho procesu (tedy sestavit z ověřovaných činností jeden proces, komplexní úlohu, projekt), který vede k určitému výsledku, k němuž jsou potřebné všechny tyto kompetence a kritéria, mohou se zde uvést k tomu nápomocné pokyny a návody.
 • Pro testy jako způsob ověřování se zde uvedou pravidla pro jejich aplikaci.
 • Můžete se rozhodnout, že test musí být jednotný, tedy že musí být generován z jednoho společného souboru otázek, tak v pokynech pro realizaci zkoušky se uvede (po dohodě s autorizujícím orgánem), že součástí zkoušky jsou testy generované ze společného souboru testových otázek s odkazem, že tento soubor je spravován autorizujícím orgánem.
 • Pro losované otázky jako způsob ověřování se zde uvedou pravidla pro jejich aplikaci.
 • Uvedou se zde případné pokyny týkající se zveřejnění témat ústních nebo testových otázek.

 

Další pokyny:

 • Uveďte, zda je či není vyžadována zdravotní způsobilost (pokud ano, bude to pro uchazeče znamenat, že při zkoušce musí předložit potvrzení lékaře, že může absolvovat zkoušku z příslušné profesní kvalifikace) nebo příslušný zdravotní průkaz či jiný doklad.
 • Pokud to je z nějakého důvodu nutné, lze tu stanovit vstupní kvalifikační požadavky ke zkoušce – např. nutnost předložení osvědčení o jiné profesní kvalifikaci, řidičský průkaz, případně doklad o absolvování určitého oboru vzdělání nebo jiný nezbytný kvalifikační certifikát či doklad. Např. „Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení osvědčení o profesní kvalifikaci montér výtahů.“

 

 
Důležité upozornění:
Stanovování určitého počátečního vzdělání nebo jinak stanovené kvalifikace jako podmínky pro připuštění ke zkoušce je možné jen ve výjimečných případech, kdy znalosti nebo kompetence z předchozí kvalifikace jsou skutečně nezbytné buď pro složení zkoušky, nebo pro reálné profesní vykonávání činností dané profesní kvalifikace, a přitom tyto znalosti nebo kompetence nelze ověřovat v rámci zkoušky dané profesní kvalifikace, resp. by to bylo neúměrně časově nebo finančně náročné.