Krok VI. Stanovení dalších pokynů a náležitostí zkoušky

Úvod, cíl, základní pojmy

Nyní byste měli umět z předchozího kroku k jednotlivým kritériím stanovovat způsob ověření, zda uchazeč splňuje tato kritéria.

V tomto kroku se zaměříte na tvorbu pokynů, které týkají organizace a průběhu zkoušky. Zde musíte uvést, co je vše nutno udělat, aby hodnotitelé skutečně dokázali ověřit skutečnou úroveň znalostí a dovedností uchazeče.

Základní znalosti

  • Zkouška
    Zkouškou obecně rozumíme hodnotící činnost (diagnostiku), kterou se ověřuje kvalita, rozsah stupeň zvládnutí a schopnost aplikace vzdělávacího obsahu. Cílem je zjistit rozsah a kvalitu osvojených vědomostí, znalostí, dovedností, kompetencí.
  • Autorizovaná osoba
    Autorizovaná osoba, je subjekt (fyzická nebo právnická osoba) oprávněná zkoušet podle daného hodnoticího standardu. Zaměstnanec autorizované osoby realizující zkoušky se nazývá autorizovaný zástupce.

 

 

Cílem tohoto kroku je naučit se stanovit pokyny k realizaci zkoušky, tj:

  • Upřesnit kritéria hodnocení či jiné náležitosti zkoušky, je-li to z nějaké důvodu třeba
  • Stanovit vstupní požadavky na zkoušeného, je-li to z nějakého důvodu třeba
  • Určit počet členů zkušební komise
  • Stanovit dobu zkoušky