Krok VIII - Informační systém pro kvalifikace a autorizace

ISKA - Informační systém pro kvalifikace a autorizace

Informační systém pro kvalifikace a autorizace je primárně určen pro komunikaci mezi autorizovanými osobami a autorizujícími orgány. V budoucnu bude hlavní komunikační platformou pro vzájemné předávání informací a dat mezi autorizujícími orgány a autorizovanými osobami.

Informační systém maximální možnou měrou využívá online technologie. Informační systém pro kvalifikace a autorizace bude propojen s dalšími informačními portály týkajícími se systému uznávání založeného na zákoně č. 179/2006 Sb. ISKA je propojen nejen s informačním systémem Národní soustavy kvalifikací (dále také „IS NSK“), což umožňuje např. zveřejňování termínů zkoušek na stránkách NSK, či zjednodušení správy kontaktních údajů autorizovaných osob zveřejňovaných na NSK, ale také např. s portálem www.vzdelavaniaprace.cz, kde se budou také mimo jiné zveřejňovat termíny plánovaných zkoušek před autorizovanou osobou.

Informační systém pro kvalifikace a autorizaci by měl pomáhat a zjednodušit činnost jak autorizovaným osobám, tak autorizujícím orgánům, jeho využívání by také mělo vést ke snížení administrativní zátěže, jak pro autorizované osoby, tak i pro autorizující orgány.

Přehled nejdůležitější funkcí informačního systému

Níže je uveden přehled nejdůležitější funkcí ISKA pro autorizované osoby:

  • databáze všech profesních kvalifikací v gesci příslušného autorizujícího orgánu;
  • možnost přehledného vyplnění elektronického formuláře žádosti;
  • možnost přehledného založení termínu zkoušky a podpora při zadávání veškerých zákonem č. 179/2006. Sb., požadovaných informací o přihlášených uchazečích ke zkoušce profesní kvalifikace;
  • vytvoření a tisk pozvánek ke zkoušce profesní kvalifikace pro všechny zadané uchazeče a informování autorizujících orgánů o termínu konání zkoušky (založení termínu zkoušky v ISKA nahrazuje povinnost autorizované osoby zaslat kopii pozvánky, kterou zasílá uchazeči o složení zkoušky, autorizujícímu orgánu);
  • kontrola údajů uvedených o uchazečích se základními registry a následné grafické upozornění autorizované osoby s možností úpravy chybných údajů o uchazečích;
  • vyplnění všech potřebných údajů o uchazečích a o autorizované osobě v ISKA umožní vygenerování osvědčení o získání profesní kvalifikace s veškerými zákonem č. 179/2006 Sb. požadovanými údaji, autorizovaná osoba tedy nebude muset nic nastavovat pro tisk na předtištěné formuláře;
  • vedení evidence úspěšných i neúspěšných uchazečů;
  • v případě uvedení emailové adresy uchazeče a úspěšného vykonání zkoušky se uchazeči vygeneruje a odešle email s informacemi o jeho termínu zkoušky profesní kvalifikace a názvu autorizované osoby, která zkoušku profesní kvalifikace realizovala.

Výhody využívání ISKA pro autorizované osoby

Výše uvedené funkce ISKA pomohou autorizovaným osobám nejen při tisku dokumentů, které jsou spojeny s realizací zkoušek profesních kvalifikací a s evidencí uchazečů o zkoušky profesní kvalifikace, ale také například s eliminací případných chyb v údajích uváděných na osvědčení jak o samotné autorizované osobě, tak i o úspěšném absolventovi zkoušky profesní kvalifikace. Autorizované osobě se tak výrazně usnadní administrativní proces spojený s vydáváním osvědčení o získání profesní kvalifikace a eliminuje se či omezí na minimum nutnost opakovaného tisku osvědčení o získání profesní kvalifikace, které obsahovalo chybné údaje či jiné nedostatky. Tato část informačního systému pro kvalifikace a autorizace určená pro autorizované osoby (dále jen „Klient AOs“) začala plně fungovat od 1. 11. 2013. Po udělení autorizace zašle příslušný autorizující orgán společně s rozhodnutím o udělení autorizace též přístupové údaje do Klienta AOs. Autorizovaná osoba tak může začít využívat výhod ISKA hned po udělení autorizace.

Prostřednictvím implementace informačního systému pro kvalifikace a autorizaci dochází k inovaci procesu autorizací a realizace zkoušek profesních kvalifikací. Využívání tohoto systému není v současné době pro autorizované osoby povinností, nicméně možnosti a výhody, které tento systém s sebou přináší, by měly většinu autorizovaných osob přesvědčit, že využívání tohoto systému je pro ně výhodné a že jeho využíváním pomáhají především sami sobě.

Více informací o informačním systému pro kvalifikace a autorizace včetně možnosti stažení, instalace klienta, uživatelského návodu a videomanuálů k jeho užívání a dalších zajímavých odkazů lze nalézt na: https://iskaweb.msmt.cz/.