Kapitola IV. - Oblast monitoringu

Autorizovaná osoba a autorizující orgán

Setkali jste se při své práci s pojmem autorizovaná osoba?

Může jí být fyzická nebo právnická osoba, která splní požadavky stanovené v hodnoticím standardu pro určitou profesní kvalifikaci.

Musí být splněny požadavky dvojího druhu:

  • Odborná způsobilost autorizované osoby, resp. na odbornou způsobilost autorizovaného zástupce, který má s autorizovanou osobou smluvní vztah.
  • Materiálně-technické zázemí autorizované osoby, dané seznamem požadovaného vybavení.

Subjekt, který se chce stát autorizovanou osobou pro určitou PK, může o autorizaci požádat tzv. autorizující orgán. Jedná se o organizaci státní správy (ministerstvo nebo ČNB) podle odvětví.

Setkali jste se při své práci s pojmem autorizující orgán?

Autorizující orgán pro příslušnou profesní kvalifikaci naleznete v NSK (www.narodnikvalifikace.cz), viz obrázek:

Náležitosti žádosti o autorizaci jsou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých autorizujících orgánů. Autorizující orgán porovná, zda zájemce o autorizaci splňuje požadavky na autorizovanou osobu stanovené v hodnoticím standardu, a podle toho buď udělí, nebo neudělí autorizaci. Tyto požadavky ve standardu musí být proto stanoveny jednoznačně a doložitelně.

Seznam autorizovaných osob pro jednotlivé profesní kvalifikace, včetně kontaktních údajů, je uveden u každé profesní kvalifikace v NSK. Následně se může uchazeč o PK hlásit ke zkoušce u jednotlivých autorizovaných osob.

Seznam autorizovaných osob