Kapitola IV. - Oblast monitoringu

Co vše může NSK zaměstnavatelům nabídnout a kde může pomoci

Příjímání zaměstnanců

  • konkrétní a garantované informace o kompetencích uchazeče, kvalitní inzerce volného pracovního místa.

Přichází-li se do firmy ucházet o místo držitel osvědčení o profesní kvalifikaci, stačí zaměstnavateli otevřít si na internetu standard příslušné kvalifikace a okamžitě přehledně a do detailů vidí, co tento zájemce musel prokázat u zkoušky a co tedy umí.

Inzerce volných míst sestavená na základě popisů kvalifikací v NSK či popisů povolání v NSP zaručuje kvalitu a výstižnost oslovení cílové skupiny. Pomáhá tak eliminovat nevhodné uchazeče čili šetří spoustu času.

Popis pracovních náplní/pozic

  • možnost využit strukturované popisy povolání v NSP a ve standardech profesních kvalifikací NSK.

Při popisu svých pracovních náplní (pracovních pozic) mohou popisy povolání z NSP a standardy profesních kvalifikací NSK personalistovi velmi usnadnit práci a současně přispět k vytvoření jednotného, přehledného systému, kompatibilního s celostátně uznávanými soustavami i s Evropským rámcem kvalifikací (EQF). Firma tak zcela zadarmo získává významné personální know-how.                 Dvojí náplň nemusí být vždy po chuti.

Plánování adaptace, rozvoje a vzdělávání zaměstnanců

  • možnost pro zaměstnavatele opřít se o konkrétní kompetence stanovené ve standardech kvalifikací jako o žádoucí profesní/vzdělávací cíle.

Jednotlivé kompetence ve standardech profesních kvalifikací mohou sloužit jako dobře stanovitelné "mety", kterých má pracovník v průběhu adaptačního programu dosáhnout. Pro ověření, zda jich skutečně dosáhl, mohou dobře sloužit kritéria hodnocení, která jsou pro každou kompetenci uvedená ve standardu příslušné profesní kvalifikace.

Vzdělávací kurz pro zaměstnance

  • dopředu jasné výstupní dovednosti (kompetence) díky zveřejněným standardům

Vysílá-li zaměstnavatel svého pracovníka na kurz zakončený zkouškou z profesní kvalifikace, díky zveřejněným standardům přesně ví, s jakými kompetencemi se mu zaměstnanec vrátí.

Hodnocení zaměstnanců

  • možnost opřít se o kritéria hodnocení stanovená ve standardech kvalifikací

I při hodnocení zaměstnanců mohou jednotlivé kompetence ve standardech profesních kvalifikací sloužit jako cíle, které si pracovník spolu se svým manažerem naplánují na hodnocené období. Díky NSK tyto cíle splňují zásady SMART. Po skončení daného období se hodnotí jejich dosažení pomocí kritérií hodnocení, která jsou pro každou kompetenci uvedená ve standardu příslušné profesní kvalifikace.

Odměňování zaměstnanců

  • možnost opřít se o kvalifikace NSK jako o splněné kvalifikační požadavky pro určité mzdové zařazení

Profesní kvalifikace NSK je celostátně platným dokladem o kvalifikaci, a je-li u příslušné firemní pozice nastavená jako kvalifikační předpoklad nebo jako bonus pracovníka, nutně by se měla projevit ve mzdovém zařazení pracovníka.

Motivace zaměstnanců

  • využití pro zaměstnance ve formě benefitu – poskytnutí/uhrazení vzdělávacího kurzu zakončeného zkouškou z profesní kvalifikace. Benefit pro zaměstnavatele – rozvoj zaměstnance.

Poskytnout zaměstnancům benefit ve formě osvědčení o profesní kvalifikaci (kdy náklady hradí zaměstnavatel) má značnou motivační složku. Navíc se zaměstnanec rozvíjí v oblastech přínosných pro firmu.