Krok III - Činnost autorizovaných osob, jejich povinnosti a fungování

Kontroly autorizovaných osob

Kontroly autorizovaných osob probíhají v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb.  Zákon č.179/2006 Sb. v § 22 písm. e) říká, že v souvislosti s ověřováním a uznáváním výsledků dalšího vzdělávání jsou to autorizující orgány, které jsou oprávněny kontrolovat činnost autorizovaných osob, jimž udělily autorizaci, včetně správnosti postupu při provádění zkoušek a vydávání osvědčení, a to zejména prostřednictvím přítomnosti svých zástupců při zkouškách podle § 18 a 20. Při kontrolách postupuje autorizující orgán přiměřeně v souladu se zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), který je účinný od 1. 1. 2014 a který nahrazuje původní zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole.

Kontrolu dokumentů týkajících se udělení autorizace a plnění dalších povinností spojených s činností autorizované osoby může autorizující orgán realizovat před či po konání zkoušky profesní kvalifikace či zcela nezávisle na tom, zda vůbec v termínu kontroly zkouška probíhá.

Autorizující orgán tedy může kontrolovat veškeré dokumenty související s udělením autorizace. Může se jednat o dokumenty týkající se autorizované osoby (např. potvrzení o bezdlužnosti na veřejném zdravotním pojištění nebo na pojistném sociálního zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, potvrzení o bezúhonnosti osoby, které vykonávají funkci statutárního orgánu žadatele nebo člena statutárního orgánu žadatele apod.). Dále může kontrolovat zajištění nezbytných materiálních a technických předpokladů pro provádění zkoušky uvedené v hodnoticím standardu příslušné profesní kvalifikace. Autorizující orgán může též kontrolovat dokumenty týkající se požadavků na zkoušející, tzn. na fyzické autorizované osoby či na autorizované zástupce fyzické podnikající či právnické autorizované osoby. Tedy zda splňují plnou způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, vyžadovanou odbornou způsobilosti a praxi danou hodnoticím standardem dané profesní kvalifikace.

Může nastat případ, kdy v průběhu doby udělené autorizace dojde v rámci revize standardů profesní kvalifikace např. ke změně požadavků na odbornou způsobilost autorizované osoby či ke změně požadavků na zajištění nezbytných materiálních a technických předpokladů pro provádění zkoušky.

Autorizovaná osoba musí vždy splňovat požadavky aktuálně platného hodnoticího standardu profesní kvalifikace. Pokud tedy dojde k výše uvedeným změnám, musí autorizovaná osoba učinit takové kroky, aby zajistila splnění požadavků aktuálně platného hodnoticího standardu profesní kvalifikace. To znamená, že pokud se například změní požadavky na zajištění nezbytných materiálních a technických předpokladů pro provádění zkoušky, musí autorizovaná osoba doplnit či aktualizovat své materiální a technické zázemí tak, aby to odpovídalo aktuálně schválené verzi hodnoticího standardu.