Krok III - Činnost autorizovaných osob, jejich povinnosti a fungování

Povinnosti autorizované osoby

Autorizovaná osoba má povinnost písemně informovat autorizující orgán, který jí udělil autorizaci, o (všech) změnách, které nastaly (pokud nastaly) v době platnosti autorizace, a to do 15 dnů ode dne, kdy se autorizovaná osoba o takové změně dozvěděla.

Jedná se jak o změny týkající se podmínek, které musela autorizovaná osoba splnit, aby jí byla autorizace udělena (např. bezúhonnost, plná způsobilost k právním úkonům atd.), tak o  změny, které se týkají údajů uváděných o autorizované osobě v Národní soustavě kvalifikací v seznamu autorizovaných osob podle § 15 písm. b) a c), a to včetně údajů o autorizovaných zástupcích (např. kontaktní adresa autorizované osoby, její e-mail nebo číslo telefonního spojení, jména autorizovaných zástupců atd.).