Krok III - Činnost autorizovaných osob, jejich povinnosti a fungování

Možnost získání stupně vzdělání prostřednictvím systému uznávání

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, stanovuje způsoby, jak lze prostřednictvím získání úplné profesní kvalifikace dospět ke stupni vzdělání.

Pokud tedy uchazeč úspěšně absolvuje všechny profesní kvalifikace, které ve svém součtu skládají úplnou profesní kvalifikaci má možnost získat stupeň vzdělání.

Konkrétně v § 113 c školského zákona se v návaznosti na výše uvedené stanovuje, že osoba s alespoň základním vzděláním, která podle zákona č. 179/2006 Sb. získala profesní kvalifikace skládající podle Národní soustavy kvalifikací úplnou profesní kvalifikaci, může, a to i bez předchozího vzdělávání ve střední škole a bez předchozího úspěšného vykonání zkoušek stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem příslušného oboru, získat stupeň vzdělání úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři v odpovídajícím oboru vzdělání.

Pokud zájemce splňuje výše uvedené, musí se obrátit na ředitele školy, která má v rejstříku škol a školských zařízení zapsaný obor vzdělání, odpovídající dosažené úplné profesní kvalifikaci. Ředitel takové školy pak umožní, na základě žádosti uchazeče, vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři v jím určeném termínu. Žadatel se tedy nemusí stát žákem příslušné školy, pouze musí sloužit příslušnou zkoušku, a to za obdobných podmínek, jako kdyby žákem školy byl. Jedná se tedy o stejnou zkoušku, jako konají žáci této školy.

Zkouška realizovaná na základě výše uvedeného postupu je pro žadatele zdarma (hradí pouze předchozí zkoušky profesních kvalifikací, jež skládají úplnou profesní kvalifikaci), výjimkou může být zkouška ve škole, která není zřízena státem, krajem, svazkem obcí nebo obcí, v takovém případě může ředitel školy podmínit možnost vykonání závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři zaplacením úplaty ve výši jím stanovené.

Školy zapsané do rejstříku škol a školských zařízení, které konají zkoušky dle výše uvedeného postupu, pak mohou dle § 23 zákona č. 179/2006 Sb. a dle § 9 vyhlášky č. 208/2007 Sb., nejpozději do 30 dnů ode dne konání zkoušky žádat MŠMT o poskytnutí finančních prostředků na úhradu nezbytných prokazatelných nákladů, spojených s konáním těchto závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií v konzervatoři.