Kapitola III. - Oblast rekvalifikací a poradenství

Úvod, cíl, základní znalosti

Jako pracovníci rekvalifikací se každý den setkáváte s požadavky uchazečů o zaměstnání o zajištění té které rekvalifikace. NSK je jednou z možných cest, které vedou k doplnění kvalifikace. Pojďme se společně seznámit s možnostmi, které můžete využít ve vaší praxi.

Základní znalosti

Co je NSK
 • Systém, který popisuje, třídí a zařazuje kvalifikace a umožňuje jejich uznávání podle zákonem daných pravidel a postupů
 • Vytváří systémový rámec provázanosti počátečního a dalšího vzdělávání
 • Umožňuje porovnání se zahraničními kvalifikacemi v evropských státech (EQF)
Co je cílem NSK

Možnost nabídnout občanům individuální cesty k plnohodnotné profesní kvalifikaci, které mohou pružně reagovat na situaci na trhu práce a její změny

Usnadnit osobám, vzdělávacím institucím a zaměstnavatelům možnost srovnání dílčích výsledků učení i ucelených kvalifikací

Možnost národní i mezinárodní mobility uznáváním výsledků učení v rámci různých institucí i států

Legislativní zakotvení ve vztahu k rekvalifikacím
 • Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání
 • Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditace vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
 • Zákon 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
Podmínky realizace rekvalifikací v systému NSK
 • Pokud již v NSK existuje profesní kvalifikace (PK) ⇨všechny rekvalifikace v dané oblasti musí vést k získání právě této profesní kvalifikace.
 • Název rekvalifikace, učební plán, učební osnovy, profil absolventa i závěrečná zkouška musí naplňovat požadavky hodnotíciho standardu příslušné PK.
 • Po skončení vzdělávacího programu musí proběhnout zkouška dle hodnoticího standardu příslušné PK u autorizované osoby.
  • Pokud vzdělávací organizace statut autorizované osoby nemá, musí před zahájením programu s příslušnou autorizovanou osobou uzavřít dohodu o závěrečném vyzkoušení frekventantů.
 • Dodržení minimálních hodinových dotací, které jednotlivé vzdělávací programy musí mít. Přehled naleznete na: http://www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/minimalni-hodinove-dotace-vybranych-rekvalifikacnich-kurzu-1 Pozor! Je potřeba čas od času zkontrolovat aktualizaci přehledové tabulky.

Cíl kapitoly

Cílem této kapitoly je naučit vás využívat NSK v oblasti rekvalifikací a poradenství.