Krok VIII – Vytváření úplných profesních kvalifikací

1. fáze vymezení prvního návrhu ÚPK pro jednotlivé sektory na základě NSP

Jednotlivé kroky jsou prováděny v pracovní skupině pro ÚPK do excelového souboru, jehož výchozí verzí jsou jednotky práce NSP pro daný sektor a KÚ (připraví garant)

 

1. Provést prvotní obsahové roztřídění jednotek práce NSP pro příslušný sektor a kvalifikační úroveň, tzn. vymezit podle odborné příbuznosti hlavní profesní oblasti (obory, odbornosti), které se opakují ve více jednotkách práce. Zjednodušeně je pojmenovat, aby jejich názvy vyjadřovaly oborovou příslušnost. Tyto oblasti jsou prvými náměty na možné ÚPK.

Např. v zemědělství a lesnictví KÚ 4 se za takové mohou (nemusí) považovat: zemědělství, zahradnictví, lesnictví, veterinářství + chovatelství, rybářství.

Může se stát, že v některých sektorech na KÚ 4 v NSP žádné obsahové členění jednotek práce není, že je tam jen všeobecný směr, který se člení podle charakteru práce a nikoliv podle věcného obsahu. Zde je třeba zvážit, jestli odborné jádro je skutečně společné pro všechny pozice v sektoru, nebo jestli je třeba oblasti vytvořit bez jejich předobrazu v NSP.

Při vymezování profesních oblastí je vhodné vzít v úvahu i stávající strukturu oborů vzdělání, ale pouze jako jedno z hledisek, které nesmí být dominantní.   

 

2. Rozlišit jednotky práce do dvou typů:

  • jednotky práce, jejichž obsah je vzdělatelný v počátečním vzdělávání
  • jednotky práce, jejichž obsah je vzdělatelný pouze v dalším vzdělávání.

 

3. Jednotlivá seskupení jednotek práce vymezená v kroku 1 (prvé náměty na možné ÚPK) posoudit, jestli jako celky splňují metodická pravidla pro ÚPK stanovená v kapitole 1. Pokud ano, jsou tyto seskupené oblasti první verzí návrhu ÚPK v daném sektoru.

Některé jednotky práce mohou zůstat nezařazené (mohou plnit roli navazujících nebo rozvíjejících PK).

 

4. K jednotkám práce přiřadit existující, zpracovávané a plánované PK a rozdělit je rovněž do dvou typů podle vzdělatelnosti jejich obsahu v počátečním, resp. jen v dalším vzdělávání (v excelovém souboru jako dva samostatné sloupce). Tím budou do jednotlivých návrhů ÚPK přiřazeny i všechny tyto PK.

5. Posoudit jednotlivá seskupení PK v rámci navržených ÚPK, jestli někde nechybí některé činnosti, které by v příslušné profesní oblasti ještě měly být, případně nejsou-li někde výraznější nevyváženosti. Na základě toho navrhnout rozšíření nebo úpravy  (např. sloučením) v seznamu PK.

 

6. Navrženou strukturu ÚPK porovnat s již dříve vymezenými ÚPK a s obory vzdělání v daném sektoru a zvážit případné z toho vyplývající podněty na změny v navržené struktuře. Neohýbat však navrženou strukturu z důvodu, že zatím vypadala jinak. Určujícím kritériem této strukturace je odborná příbuznost a výše uvedená pravidla

 

Zpracovat tabulku obsahující návrh všech ÚPK a PK v daném sektoru s vyznačením vzájemných vztahů.