Krok VIII – Vytváření úplných profesních kvalifikací

3. fáze tvorba kvalifikačního standardu ÚPK a výsledného vzorce pro její skládání

Kvalifikační standard (KS) ÚPK se tvoří až poté, kdy jsou vytvořené KS PK, z kterých se skládá. Tvoří se do šablony.

1. Na základě návrhů KS PK vytvořit pracovní verzi KS ÚPK, tj. na základě KS jednotlivých PK určit, které jejich kompetence by měly tvořit ÚPK. Jedná-li se o ÚPK, která má být vzdělatelná v počátečním vzdělávání, posoudit, jsou-li navrhované kompetence vzdělatelné v počátečním vzdělávání. Zvážit také možnosti zobecnění kompetencí, které jsou příliš specifické podle zaměření jednotlivých PK.

 

2. Posoudit, jestli takto nastavená ÚPK splňuje výše stanovená metodická pravidla pro ÚPK a případně KS ÚPK upravit. V případě zásadnějších změn upravit i skladbu PK, resp. jednotek práce pro příslušnou ÚPK a zohlednit to v návrhu z předchozího kroku.

 

3. Připravit ucelený návrh ÚPK obsahující její KS a vzorec pro její skládání z PK. Toto předat k posouzení SR.

 

4. Na základě posouzení SR provést případné úpravy.

 

5. Konečným výstupem je KS ÚPK, vzorec pro skládání ÚPK a zohlednění do tabulky obsahující návrh všech ÚPK a PK v daném sektoru s vyznačením vzájemných vazeb.