Krok II - Jak se stát autorizovanou osobou

Otázky a odpovědi, test

Zkuste si odpovědět

 • Které všechny doklady může právnická osoba nahradit čestnými prohlášeními?
  Doklad, že na majetek žadatele nebyl v posledních 5 letech prohlášen konkurz, nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, není v likvidaci, nedošlo k zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku žadatele nebo ke zrušení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo ke zrušení konkurzu z důvodu, že majetek žadatele nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu.
  Doklad, že žadatel nemá v evidenci daní nedoplatky,
  Doklad, že žadatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
  Doklad, že žadatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
  Odpověděli byste správně?   
 • Kterému autorizujícímu orgánu byste zaslali žádost o autorizaci profesní kvalifikace barman?
  PK barman spadá gesčně pod Ministerstvo pro místní rozvoj (viz NSK). Autorizující orgán, který má profesní kvalifikaci ve své gesci, je vždy uveden v záhlaví profesní kvalifikace.
  Odpověděli byste správně?   

Test

 • 1. Jaký správní poplatek je třeba přiložit k žádosti o udělení autorizace, ve které bude právnická osoba žádat tři profesní kvalifikace a bude v ní žádat o pět autorizovaných zástupců?
  Vyberte správnou odpověď.
  *CáhTvDz#
  2NšěíHpHz
  ŠpatněTento bod je špatně
  aáD(áL$JN
  ŠpatněTento bod je špatně
  nf2AD^ěé?
  ŠpatněTento bod je špatně
  #~QK*0^řJ
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 2. Jakým způsobem se prokazuje, že žadatel o autorizaci je bezúhonný?
  Vyberte správnou odpověď.
  t3f#$NgčB
  7(0ž$EěFU
  ŠpatněTento bod je špatně
  ~lHBnOEíp
  ŠpatněTento bod je špatně
  EU_Aé;6gu
  ŠpatněTento bod je špatně
  =_v*;x%Kf
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 3. Jak dlouhou praxi je třeba prokázat při žádosti o udělení autorizace?
  Vyberte správnou odpověď.
  GQN_čW*wř
  u624ývzér
  ŠpatněTento bod je špatně
  f%9HěM72v
  ŠpatněTento bod je špatně
  |2tEeI%!&
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 4. Pokud jste se stal autorizovaným zástupcem právnické autorizované osoby pak:
  Vyberte více správných odpovědí.
  Y^0_PMzAR
  (z@řdvGad
  ŠpatněTento bod je špatně
  sqRBvNxOF
  ŠpatněTento bod je špatně
  šsVK1žj4ř
  ŠpatněTento bod je špatně
  !6;.eO1$_
  ŠpatněTento bod je špatně
 • 5. Musí žadatel o autorizaci splňovat ještě další požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby než splnění jedné z variant těchto požadavků (kombinace dosaženého vzdělání a praxe) uvedených v hodnoticím standardu?
  Vyberte více správných odpovědí.
  ?KEK~jád8
  LmDALpSč5
  ŠpatněTento bod je špatně
  86á_**9Av
  ŠpatněTento bod je špatně
  O^á0éOp0N
  ŠpatněTento bod je špatně
  sQ7AF=ěeV
  ŠpatněTento bod je špatně