Krok II - Jak se stát autorizovanou osobou

Úvod, cíl, základní znalosti

Z předchozích kapitol již víme, že autorizovaná osoba, je subjekt (fyzická, fyzická podnikající nebo právnická osoba) oprávněný zkoušet podle daného hodnoticího standardu. Zaměstnanec autorizované osoby realizující zkoušky se nazývá autorizovaný zástupce.

Základní znalosti

  • Národní soustava kvalifikací je veřejně přístupný registr všech úplných profesních kvalifikací a profesních kvalifikací potvrzovaných, rozlišovaných a uznávaných na území České republiky.  
  • Profesní kvalifikace
  • Kvalifikační standard
  • Hodnoticí standard
  • Autorizovaná osoba
  • Autorizovaný zástupce je fyzická osoba, která je oprávněna autorizovanou osobou, aby jejím jménem prováděla zkoušky profesních kvalifikací
  • Autorizující orgán je ústřední správní úřad příslušný k rozhodování o udělení, prodloužení platnosti nebo odnětí autorizace

Cíl 

Cílem tohoto kroku je vědět, jak se stát autorizovanou osobou, tj. znát obecné informace o procesu udělování autorizace.

Cílem je znát podmínky pro udělení autorizace fyzickým a podnikajícím fyzickým osobám, právnickým osobám a školám.