Krok II - Jak se stát autorizovanou osobou

Podmínky pro udělení autorizace fyzickým a podnikajícím fyzickým osobám

Podmínky pro udělení autorizace fyzickým osobám jsou specifikovány v § 10 zákona č. 179/2006 Sb. Autorizující orgán udělí autorizaci fyzické osobě za předpokladu, že:

a)  je plně způsobilá k právním úkonům             

Dokladem prokazujícím splnění této podmínky může být např. doklad, který podle § 8 odst. 3 zákona o evidenci obyvatel, uvádí údaje vedené v informačním systému evidence obyvatel o osobě žadatele týkající se zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům;

Tyto údaje mohou poskytovat Ministerstvo vnitra, krajské úřady, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze městské části určené Statutem hlavního města Prahy a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň magistráty těchto měst, obecní úřady, v hlavním městě Praze a ve městech Brno, Ostrava a Plzeň úřady městských částí nebo městských obvodů, pokud tak stanoví statuty těchto měst, a na území vojenských újezdů újezdní úřady.

Podmínku plné způsobilosti k právním úkonům lze též prokázat např. předložením průkazu totožnosti oprávněné úřední osobě autorizujícího orgánu, pokud je údaj o případném zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům obligatorně zapisován do daného průkazu nebo pokud lze takový průkaz vydat jen osobě, která má plnou způsobilost k právním úkonům. (Tj. plnou způsobilost k právním úkonům lze prokázat předložením např. občanského průkazu.)

b)  je bezúhonná

Dokladem prokazujícím splnění této podmínky může být např. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, nebo není-li žadatel státním občanem České republiky, odpovídající doklad vydaný příslušným orgánem země původu žadatele nebo státu, ve kterém se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržoval v posledních 3 letech, ne starší 3 měsíců, nebo nelze-li odpovídající doklady ze závažného důvodu zajistit, čestné prohlášení.

c) prokáže získání odborné způsobilosti vyžadované k získání osvědčení o dané profesní kvalifikaci (specifikováno v hodnoticím standardu příslušné PK)

V hodnoticím standardu příslušné profesní kvalifikace, o kterou žadatel žádá, jsou vždy konkrétně specifikovány požadavky na odbornou způsobilost osoby s autorizací pro tuto profesní kvalifikaci a způsoby prokázání jejich splnění - Odborná způsobilost pro profesní kvalifikaci se prokazuje např. předložením výučního listu, maturitního vysvědčení, vysokoškolského diplomu apod.

d)  prokáže nejméně 5 let praxe v povolání, pro jehož výkon je potřebná odborná způsobilost, kterou v případě autorizace pro příslušnou profesní kvalifikaci bude ověřovat u jiných osob,

V hodnoticím standardu příslušné profesní kvalifikace, o kterou žadatel žádá, je vždy konkrétně specifikováno v rámci požadavků na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby, několik variant požadavků na vzdělání a praxi žadatelů o udělení autorizace pro příslušnou profesní kvalifikaci. Žadatel resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí alespoň jednu z těchto variant požadavků splňovat. V hodnoticím standardu příslušné PK může být určena praxe i výrazně delší než 5 let.

Žadatel přiloží doklady prokazující jeho praxi (např. pracovní smlouvu, DDP, potvrzení od zaměstnavatele, apod.).

Za praxi v povolání se též považuje přímá pedagogická činnost učitelů ve školách, které jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení a poskytují vzdělávání v oboru vzdělání, ve kterém lze podle Národní soustavy kvalifikací získáním stupně vzdělání dosáhnout úplné kvalifikace.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. jejího autorizovaného zástupce jsou stanoveny v hodnotiícím standardu profesní kvalifikace. Obvykle je uvedeno několik možných variant těchto požadavků. Pokud chce žadatel autorizaci získat, musí splňovat všechny podmínky alespoň jedné z těchto variant. Např. u PK Sportovní masáž jsou uvedeny následující požadavky:

a) Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání sportovní a rekondiční masér + střední vzdělání s maturitní zkouškou alespoň 10 let odborné praxe v oblasti sportovních a rekondičních masáží nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti sportovních a rekondičních masáží, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b) Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání v oboru fyzioterapie, masérství a regenerace, alespoň 10 let praxe v oboru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c) Vysokoškolské vzdělání v oboru tělesné výchovy a rehabilitace nebo oblasti fyzioterapie nebo oblasti masérství a regenerace, alespoň 8 let praxe v oboru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

Dále musí každý žadatel o udělení autorizace splňovat ještě další požadavky, a sice:

–  odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

–   nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení),

Pokud žadatel nesplňuje ani jednu z výše uvedených podmínek, musí absolvovat kurz zaměřený zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb. a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

e) předloží čestné prohlášení o seznámení se s aktuálním vývojem v oblasti dané profesní kvalifikace a jí odpovídajících povolání

Žadatel k žádosti připojí své čestné prohlášení o seznámení se s aktuálním vývojem v oblasti příslušné profesní kvalifikace a jí odpovídajících povolání.

f) prokáže zajištění nezbytných materiálních a technických předpokladů pro provádění zkoušky uvedené v § 18 včetně předpokladů stanovených v hodnoticím standardu příslušné profesní kvalifikace

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky specifikované v příslušném hodnoticím standardu určují jaké materiální a technické zázemí musí žadatel o autorizaci mít, aby mu mohla být autorizace udělena. Např. u PK lektor dalšího vzdělávání je uveden následující seznam věcí, jimiž musí být zkušební místnost vybavena: flip chart, tabule, dataprojektor, plátno, notebook, nebo PC, DVD přehrávač, sezení vhodné pro možnou práci s materiály i pro uspořádání interaktivních technik ve volném prostoru, psací potřeby, připojení na internet.

Pokud žadatel při zkouškách využívá materiálně technické vybavení jiného subjektu, musí k žádosti o udělení autorizace předložit smlouvu či smlouvy o jeho pronájmu a to nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení autorizace.

Žadatel může předložit např. doklady o vlastnictví nebo nájemní smlouvy nebo výpůjční smlouvy nebo jiné doklady osvědčující užívací právo žadatele nejméně na dobu 5 let k budovám nebo prostorám, v nichž by vykonával činnost autorizované osoby (zejména k budovám a prostorám, v nichž by probíhaly zkoušky dle § 18 zákona o DV), k potřebným přístrojům a zařízením apod.

Předložené dokumenty by měly prokazovat splnění požadavků na materiálně technické zázemí stanovených v příslušném hodnoticím standardu.

g) na majetek žadatele nebyl v posledních 5 letech prohlášen konkurz, nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, není v likvidaci, nedošlo k zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku žadatele nebo ke zrušení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo ke zrušení konkurzu z důvodu, že majetek žadatele nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu, nemá v posledních 5 letech daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

Prokázání splnění těchto podmínek lze nahradit předložením čestného prohlášení žadatele.

h) doloží potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky evidován nedoplatek,

Žadatel o autorizaci musí doložit následující doklady:

- doklad přiložený za účelem prokázání, že žadatel nemá v posledních 5 letech daňové nedoplatky. Žadatel předloží např. potvrzení příslušného finančního úřadu.

- doklad přiložený za účelem prokázání, že žadatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění. Žadatel předloží potvrzení příslušné resortní, oborové, podnikové nebo další zdravotní pojišťovny (příslušné krajské pobočky nebo příslušného územního pracoviště), popř. potvrzení jiné, o tom, že žadatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění.

- doklad přiložený za účelem prokázání, že žadatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. - Žadatel předloží např. potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení, že nemá nedoplatky na platbách pojistného

i) požádal o udělení autorizace pro profesní kvalifikaci, pro kterou je schválen kvalifikační i hodnoticí standard.

j) Dále je nutné k žádosti přiložit čestné prohlášení o schopnosti organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení a případné další doklady, které mohou být vyžadovány v příslušném hodnoticím standardu (např. zdravotní průkaz pro práci v potravinářství).

Fyzická podnikající osoba musí pro získání autorizace splňovat stejné podmínky jako fyzická osoba, navíc však může určit ze svých zaměstnanců nebo jiných osob, které jsou k ní v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu, jednu nebo více fyzických osob, o kterých doloží, že splňují podmínky uvedené v odstavci 1 písm. a) až e) (plná způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, prokázání odborné způsobilosti a nejméně 5 let praxe a předloží čestné prohlášení o seznámení se s aktuálním vývojem v oblasti dané profesní kvalifikace a jí odpovídajících povolání) a budou provádět činnost autorizované osoby jménem žadatele jako autorizovaní zástupci.