Krok II - Jak se stát autorizovanou osobou

Podmínky pro udělení autorizace školám

Poněkud specifické postavení při žádání o udělení autorizace mají dle odst. 3 § 11 zákona č. 179/2006 Sb. školy, které mají na základě zápisu v rejstříku škol a školských zařízení oprávnění poskytovat vzdělávání a vydávat doklady o vzdělání v oboru vzdělání, ve kterém lze podle NSK získáním stupně vzdělání dosáhnout úplné profesní kvalifikace, jejíž součástí je daná profesní kvalifikace. Takové školy pak nemusí dokládat splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. c) až e), nemusí tedy dokládat, že na majetek školy nebyl v posledních 5 letech prohlášen konkurz, že škola nemá nedoplatky na daních, na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a dále nemusí dokládat, že osoby, které vykonávají funkci statutárního orgánu žadatele nebo člena statutárního orgánu žadatele, jsou bezúhonné.

Všechny podmínky, jež musí splňovat autorizovaný zástupce, pak mohou takovéto školy dokládat čestnými prohlášeními.

Udělená autorizace je nepřevoditelná na jiné fyzické nebo právnické osoby a nepřechází na právní nástupce autorizované osoby. Tato situace nastává relativně často především u středních odborných škol v rámci optimalizace sítě středních škol.