Krok II - Jak se stát autorizovanou osobou

Podmínky pro udělení autorizace právnických osobám

V § 11 jsou pak dány podmínky pro udělení autorizace právnickým osobám. Právnické osobě bude udělena autorizace, jestliže:

a) prokáže zajištění nezbytných materiálních a technických předpokladů pro provádění zkoušky uvedené v § 18 včetně předpokladů stanovených v hodnoticím standardu příslušné profesní kvalifikace (viz výše - Podmínky pro udělení autorizace fyzickým osobám dle §10 zákona)

b) určí ze svých členů, společníků, osob, které vykonávají funkci orgánů, členů svých orgánů, zaměstnanců nebo jiných osob, které jsou k němu v pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu, alespoň jednu fyzickou osobu, o které doloží, že splňuje podmínky uvedené v § 10 odst. 1 písm. a) až e) a bude provádět činnost autorizované osoby jménem žadatele jako autorizovaný zástupce.

Fyzická podnikající a právnická autorizovaná osoba musí v žádosti o udělení autorizace určit, kdo pro ni bude zkoušet, tedy kdo pro ni bude vykonávat činnost tzv. autorizovaného zástupce.

Autorizovaným zástupcem může být fyzická osoba, jež je členem, společníkem, osobou, vykonávající funkci orgánu, členem orgánu nebo zaměstnancem autorizované právnické osoby nebo je k ní v jiném pracovněprávním nebo jiném smluvním vztahu a je touto autorizovanou osobou oprávněna provádět jejím jménem ověřování dosažení odborné způsobilosti dle zákona č. 179/2006 Sb.

Autorizovaným zástupce pro každou jednu profesní kvalifikaci se může stát fyzická osoba pouze pro jednu autorizovanou právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.

Autorizovaný zástupce také nemůže být pro stejnou profesní kvalifikaci současně autorizovanou fyzickou osobou.

Každá osoba jako zkoušející tedy může v systému figurovat u profesní kvalifikace pouze jednou. Tyto osoby pak musí splňovat stejné podmínky jako fyzické osoby, které žádají o autorizaci -  plná způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, prokázání odborné způsobilosti a nejméně 5 let praxe a předloží čestné prohlášení o seznámení se s aktuálním vývojem v oblasti dané profesní kvalifikace a jí odpovídajících povolání.

c) na majetek žadatele nebyl v posledních 5 letech prohlášen konkurz, nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, není v likvidaci, nedošlo k zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku žadatele nebo ke zrušení konkurzu po splnění rozvrhového usnesení nebo ke zrušení konkurzu z důvodu, že majetek žadatele nepostačuje k úhradě nákladů konkurzu – tuto podmínku lze splnit předložením čestného prohlášení.

d) nemá v evidenci daní nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění nebo na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Tuto podmínku lze splnit předložením následujícím způsobem:

- čestným prohlášením žadatele nebo dokladem přiloženým za účelem prokázání, že žadatel nemá v posledních 5 letech daňové nedoplatky

- čestným prohlášením žadatele nebo dokladem přiloženým za účelem prokázání, že žadatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění

- čestným prohlášením žadatele nebo dokladem přiloženým za účelem prokázání, že žadatel nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

e) osoby, které vykonávají funkci statutárního orgánu žadatele nebo člena statutárního orgánu žadatele, jsou bezúhonné.

Dokladem prokazujícím splnění této podmínky může být např. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, nebo není-li tato osoba státním občanem České republiky, odpovídající doklad vydaný příslušným orgánem země původu žadatele nebo státu, ve kterém se déle než 3 měsíce nepřetržitě zdržoval v posledních 3 letech, ne starší 3 měsíců, nebo nelze-li odpovídající doklady ze závažného důvodu zajistit, čestné prohlášení.

f) Dále je nutné k žádosti přiložit čestné prohlášení o schopnosti organizačně zajistit zkušební proces, včetně jeho zpracování na PC a vydání jednotného osvědčení a případné další doklady, které mohou být vyžadovány v příslušném hodnoticím standardu (např. zdravotní průkaz pro práci v potravinářství).